1844 – മഹമ്മദ ചരിത്രം – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ആമുഖം

ഇസ്ലാം മതസംബന്ധിയായി ഗുണ്ടർട്ട് രചിച്ച ഒരു പ്രധാനകൃതിയായ മഹമ്മതചരിത്രം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് കല്ലച്ചിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 54-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മഹമ്മതചരിത്രം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 39
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1844
 • രചയിതാവ്: ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1844 മഹമ്മദ ചരിത്രം
1844 മഹമ്മദ ചരിത്രം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഇസ്ലാം പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബിയെ പറ്റിയുള്ള ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ രചന ആണിത്. ക്രൈസ്തവവീക്ഷണകോണിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം ഗുണ്ടർട്ട് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാൽ ആ വിധത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വികസിക്കുന്നത്.

ഇതു വരെ ലഭ്യമായ തെളിവ് വെച്ച് മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ഇസ്ലാം സംബന്ധിയായ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഇതാണ്. ആ വിധത്തിൽ ഈ പുസ്തകം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രതികൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അവശേഷിക്കുന്നതായി അറിയില്ല.

പുസ്തകത്തിനകത്ത് പുസ്തകം അച്ചടിച്ച പ്രസ്സിന്റെ വിവരം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും 1845ൽ ഒക്ടോബറിന്നു ശേഷമാണ് തലശ്ശേരിയിലെ ബാസൽ മിഷൻ കല്ലച്ച് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതിനാൽ, ഈ പുസ്തകം മംഗലാപുരത്തെ കല്ലച്ചിലാണ് അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് എന്നു കെ.എം. ഗോവിയുടേയും മറ്റുള്ളവരുടേയും അച്ചടിയെ സംബന്ധിച്ച ഡോക്കുമെന്റേഷൻ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

കേരള നാടകം – തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ എഴുതിയതെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന കേരളനാടകം എന്ന കൃതി ഗുണ്ടർട്ട് പകർത്തി എഴുതിയതിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 54-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയും 21-മത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുമാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: കേരള നാടകം (ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നോട്ടുപുസ്തകം)  
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 55
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1840കൾ 
കേരള നാടകം - തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ - ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്
കേരള നാടകം – തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

കേരളം നാടകം തുഞ്ചത്ത് രാജ്യത്തിലുള്ള രാമാനുജൻ എഴുതിയതാണെന്ന സൂചന  ഗുണ്ടർട്ട് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.  ഈ കൃതിയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ഡോ:സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ വിവിധ ലേഖനങ്ങളിൽ കാണാം.

എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്ത് മലയാള സര്‍വകലാശാല ഡീനും പരീക്ഷാ കണ്‍ട്രോളറുമായ ഡോ. എം. ശ്രീനാഥന്‍ 2017 മാർച്ചിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതിനെപറ്റിയുള്ള 3 വാർത്തകൾ ഇവിടെ( ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്). ഡോ. എം. ശ്രീനാഥന്‍ ആണ് ഇത് ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്നു കണ്ടെത്തിയത് എന്ന മട്ടിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ ചില വാർത്തകളിൽ കാണുന്നു. എന്നാൽ അത് ശരിയല്ല. മുകളിൽ പരാമർശിച്ച പോലെ ഡോ:സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ വിവിധ ലേഖനങ്ങളിൽ ഇതിനെ പറ്റി പരാമർശം കാണാം. ആദ്യം ആരു കണ്ടെത്തി എന്നതല്ല, ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് കൂടുതൽ ഗവേഷണഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പൊഴാണ് ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുക.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല. മുകളിൽ പരാമർശിച്ച പുസ്തകം വാങ്ങി വായിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയും.   ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

1906 ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥം

ആമുഖം

1906ൽ ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു മതതാരതമ്യ/മതപ്രചരണ പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.  ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 53-മത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 105
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1906
 • രചയിതാവ്ലോറൻസ് പുറത്തൂർ
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1906_ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥം
1906_ഹിന്തുമതത്തിലേയും ക്രിസ്തുമാർഗ്ഗത്തിലേയും ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ശീർഷകം സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇത് ഒരു മതദർശന താരത്യമുഅ പുസ്തകമാണ്. രണ്ടു മതങ്ങളിലും ഉള്ള  ശ്രേഷ്ഠപുരുഷാർത്ഥ സംബന്ധമായ വിവരങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്ത് ക്രൈസ്തവപുരുഷാർത്ഥമാണ് വിശിഷ്ഠം എന്നു തെളിയിക്കുക ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. ആ വിധത്തിൽ ആണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വികസിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന്റെ രചയിതാവ്  ലോറൻസ് പുറത്തൂർ മലയാളി ആണെന്ന്  ഊഹിക്കാം. എന്നാൽ ഇതിന്റെ രചനയിൽ ബാസൽ മിഷൻ സായിപ്പുമാർ സഹായിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് ലോറൻസ് പുറത്തൂർ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നൂണ്ട്. സഹായിച്ചവരിൽ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുനാഥനായ ജർമ്മൻ മിഷനറി ഫ്രോൺമെയർ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നൂണ്ട്. ഫ്രോൺമെയറെ പറ്റി ഇനി നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കും. ഫ്രോൺമെയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നോളം പുസ്തകങ്ങൾ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു പുറത്തു വരാനുണ്ട്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ സ്കാനുകളുടെ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)