1872- യാക്കൊബ ശ്ലീഹായുടെ കുറുബാന ക്രമം

ആമുഖം

പൂജ-ദസറ അവധിക്കു നാട്ടിൽ പൊയപ്പോൾ കരസ്ഥമാക്കിയ മറ്റൊരു പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഈ പുസ്തകം കേരളക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ആരാധനാഭാഷയുടെ മലയാളവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാധാന്യമുള്ള പുസ്തകമാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: യാക്കൊബ ശ്ലീഹായുടെ കുറുബാന ക്രമം (ഇന്നത്തെ മലയാള രീതി വെച്ച് ഇത് യാക്കോബ് ശ്ലീഹായുടെ കുറുബാന ക്രമം എന്നു വായിക്കണം.)
 • താളുകൾ: 83
 • രചയിതാവ്: ഒരാൾ ആവണം എന്നില്ല. അക്കാലത്തെ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത ആയിരുന്ന മാർ അത്തനോസ്യസ് മെത്രാപോലിത്തയുടെ നേതൃത്തിൽ ആവണം ഇത് ചെയ്തത്.
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1872
1872 യാക്കൊബ ശ്ലീഹായുടെ കുറുബാന ക്രമം
1872 യാക്കൊബ ശ്ലീഹായുടെ കുറുബാന ക്രമം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

CMS മിഷനറിമാരുടെ ഇടപെടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് കേരളക്രൈസ്തവ സഭകൾ സുറിയാനിയിൽ മുങ്ങി കിടക്കുകയായിരുന്നു. സുറിയാനി ആകട്ടെ പുരോഹിതവർഗ്ഗത്തിന്റെ കുത്തകയും. കെൾക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമോ, ഇല്ല. എന്നാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇതു മാറ്റി ജനത്തിനു മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ, അതിനു മുൻകൈ എടുക്കാൻ ആർക്കും വയ്യ. കേരള ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ ലിറ്റിററി ഭാഷ മാറ്റാൻ CMS മിഷനറിമാർ വരേണ്ടി വന്നു. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വാധീനം മൂലമാണ് (ഇന്നു ഇത് നിഷേധിച്ച് ഞ്ങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതാണ് എന്ന അവകാശവാദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്) ഏകദേശം 1830കളിൽ മാരാമൺ പള്ളിയിൽ എബ്രഹാം മല്പാൻ മലയാളത്തിൽ കുർബ്ബാന ചൊല്ലുന്നത്. അന്ന് അത് ഒരു വിപ്ലവമായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു തുടർച്ചയാണ് മലയാളഭാഷയിലുള്ള ഈ പുസ്തകം.

ഈ പുസ്തകം അക്കാലത്തെ മലങ്കരസഭയുടെ കുർബ്ബാന ക്രമമാണ്. ഇക്കാലത്തു തന്നെ ഈ സഭയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തന്നെ ധാരാളം ചേരിതിരുവുകൾ ഉണ്ടായിയിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ അന്നത്തെ മലങ്കര സഭ എന്നു പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനം യാക്കോബ, ഓർത്തഡോക്സ്, മാർത്തോമ്മ, ഇവാഞ്ചലിക്കൽ തുടങ്ങി വിവിധ സഭകളായി വിഘടിച്ചു പോയി താനും. ഈ പ്രത്യേക കുർബ്ബാനക്രമത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കു പോവാൻ എനിക്കു അറിവില്ല. അതു ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. എന്റെ അറിവിൽ ഇന്നു കുറഞ്ഞ പക്ഷം തൊഴിയൂർ സഭ-ഓർത്തഡോക്സ്-യാക്കോബ-മാർത്തോമ്മ സഭകൾ എങ്കിലും ഈ കുർബ്ബാന ക്രമത്തെ (St. James Liturgy) ആധാരമാക്കിയ കുർബ്ബാനക്രമമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.  കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറവാൻ അറിവില്ല.

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ 1830കളിൽ മാരാമൺ പള്ളിയിൽ എബ്രഹാം മല്പാൻ മലയാളത്തിൽ കുർബ്ബാന ചൊല്ലി എന്നു പറയുന്നു എങ്കിലും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിലെ മലയാളം കുർബ്ബാനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതാണ് ഈ രേഖയുടെ പ്രത്യെകത. ഈ പുസ്തകം നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയതിൽ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മലയാളം കുർബ്ബാനക്രമമാണ്.

പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിന്റെ വിശകലനം ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

1862 – ഗ്രമത്തി എന്ന പുസ്തകം

ആമുഖം

1860കളിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിനു പുറമേയുള്ള അച്ചുകളും നിർമ്മിച്ച് പുസ്തകമച്ചടി നടന്നിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആണ് ഇന്നു പങ്കു വെക്കുന്നത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: ഗ്രമത്തി എന്ന പുസ്തകം
 • താളുകൾ: 165
 • രചയിതാവ്: ആരെന്നു ഉറപ്പില്ല, 1862ലൊക്കെ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്ത ആയിരുന്ന മാർ അത്തനോസ്യസ് മെത്രാപോലിത്ത ആവാം
 • പ്രസ്സ്: കോട്ടയം സെമിനാരി (ഇന്നു കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരി എന്നു അറിയപ്പെടുന്നു)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1862
1862 – ഗ്രമത്തി എന്ന പുസ്തകം
1862 – ഗ്രമത്തി എന്ന പുസ്തകം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

സുറിയാനി വ്യാകരണം ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എന്നു പുസ്തകത്തിൽ കണ്ട മലയാള ഉള്ളടക്കം വായിച്ചതിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഹാർഡ് കോപ്പി മറ്റു Right to Left സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ പോലെ (ഉദാഹരണം ഹീബ്രൂ, അറബി തുടങ്ങിയ) പിറകിൽ നിന്നാണ് വായന തുടങ്ങുന്നത്.

1860കളിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ മലയാളത്തിനു പുറമേയുള്ള അച്ചുകളും നിർമ്മിച്ച് പുസ്തകമച്ചടി നടന്നിരുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകം ആണിത്. അതേ പോലെ കേരളത്തിൽ നിന്നു മലയാള വ്യാകരണത്തിനു ശേഷം വന്ന മറ്റൊരു ഭാഷാ വ്യാകരണം ഇതാണെന്നു പറയാമെന്നു തോന്നുന്നു.

സുറിയാനി വായിക്കാൻ അറിയാത്തതുമൂലം പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കവും പ്രത്യേകതകളും കൂടുതൽ ചികഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. എങ്കിലും 1860കളിൽ കോട്ടയത്തു സുറിയാനി ലിപിയുടെ അച്ചു നിർമ്മിച്ചു എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

നോയിസ് കുടുതൽ ആയതിനാൽ പുസ്തകം ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ (40 MB യ്ക്കു മുകളിൽ) ആണ്.

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

1879 – യാക്കൊബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വരൂപം

ആമുഖം

കഴിഞ്ഞ വട്ടം നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ലഭ്യമായ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ സ്കാനുകൾ ആണ് ഇനി കുറച്ച് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യമായി പങ്കു വെക്കുന്നത് യാക്കൊബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വരൂപം എന്ന പുസ്തകമാണ്.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

 • പേര്: യാക്കൊബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വരൂപം
 • താളുകൾ: 78
 • രചയിതാവ്: എടവഴിക്കൽ ഗീവറുഗീസു കത്തനാർ
 • പ്രസ്സ്: സെന്റ് തോമസ് പ്രസ്, കൊച്ചി
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1879
1879 - യക്കൊബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വരൂപം
1879 – യക്കൊബായ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്വരൂപം

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ലഭ്യമായത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ പുരോഹിതനായ റവ: ഇയ്യോബ് കുന്നകുളത്തിന്റെ  ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. ഈ വിധത്തിൽ പുസ്തകം പൊതുമണ്ഡലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടു വരാൻ സഹായിച്ച ഇയ്യോബച്ചനു നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ഈ പുസ്തകം എടവഴിക്കൽ ഗീവറുഗീസു കത്തനാർ എഴുതി Rev. G.B Howard എഡിറ്റ് ചെയ്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച The Nature of the Syrian Church എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളം പരിഭാഷ ആണെന്നു ടൈറ്റിൽ പേജിൽ നിന്നു മനസ്സിലാക്കാം. The Nature of the Syrian Church എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകവും 1869ൽ തന്നെ ആണു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നു വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ പരിശോധിച്ചതിൽ നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നു.

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഏകദേശം മൊത്തമായി 1870 വരെയുള്ള യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ ചരിത്രം ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണകോണിൽ നിന്നു പറയാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. 1870കളിൽ നവീകരണവിഭാഗകാരും പാരമ്പര്യവാദികളും തമ്മിൽ സഭാവഴക്കു കൊടുമ്പിരി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൽ പാരമ്പര്യവാദികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നു കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണു ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പലയിടത്തും നവീകരണവിഭാഗക്കാരേയും അവരുടെ നേതാവായ മാർ അത്തനേഷ്യസ് മെത്രാപ്പോലീത്തയേയും രൂക്ഷമായി വിമർശിക്കുകയേയും ചെയ്യുന്നതും കാണാം. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്കായി പുസ്തകം വായിക്കുക.

കൊച്ചിയിലെ സെന്റ് തോമസ് പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു പുസ്തകം ആദ്യമായാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആ വിധത്തിൽ ഈ പുസ്തകം പ്രത്യേകത ഉള്ളതാണ്. Kochiയുടെ സ്പെല്ലിങ് CCOHIN എന്ന് ടൈറ്റിൽ പേജിൽ തന്നെ കാണുന്നു.

പഴക്കം മൂലം പുസ്തകത്തിന്റെ നില അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പ്രശ്നമായിരുന്നു. നോയിസ് മൂലം പുസ്തകം ഗ്രേ സ്കെയിലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന നിലയിൽ ആയിരുന്നു. അതിനാൽ ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. അതിലും നോയിസ് ഒഴിവാക്കൽ അതീവ ദുഷകരമായിരിന്നു. എങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ ഉപയോഗക്ഷമമായ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് കോപ്പി ഒരു വിധത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. അതു പങ്കു വെക്കുന്നു.

പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിന്റെ വിശകലനം ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ ഉപയോഗത്തിനും വിശകലനത്തിനുമായി പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ: