വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ കൈയെഴുത്തി പ്രതി കേരള വർമ്മതമ്പുരാൻ എഴുതിയതാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നത്

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 145-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡം
  • രചയിതാവ്: കേരള വർമ്മതമ്പുരാൻ എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: 61
  • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1650നും 1700നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. പക്ഷെ അത് അത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. 1850കൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്തായാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.
വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡത്തിന്റെ മൊത്തം താളുകളും  അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ കുറച്ചു താളുകളും ആണ് കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ ഉള്ളത്.

ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിൽ എത്തിയ ഒരു കൃതി ആണെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project. Bookmark the permalink.

Leave a Reply