വേതാളചരിതം – സന്താനഗോപാലം – മറ്റു കൃതികൾ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

വേതാളചരിതം,സന്താനഗോപാലം, നളചരിതം  അടക്കം ഒരു കൂട്ടം പൌരാണിക കൃതികളുടെ  കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 154-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: വേതാളചരിതം,സന്താനഗോപാലം, നളചരിതംതുടങ്ങി പത്തോളം കൃതികളുടെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 531
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1870 എന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. 
വേതാളചരിതം – സന്താനഗോപാലം – മറ്റു കൃതികൾ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

വേതാളചരിതം – സന്താനഗോപാലം – മറ്റു കൃതികൾ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

താഴെ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം കൃതികൾ ആണ് ഈ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ ഉള്ളത്:

 • നളചരിതം
 • മുദ്രാരാക്ഷസം
 • വേതാളചരിതം
 • ചതുർദ്ദശവൃത്തം
 • സന്താനഗോപാലം
 • ഉത്തരരാമായണം
 • ദേവീമാഹാത്മ്യം
 • ചന്ദ്രസംഗമം കഥ
 • സീതാവൃത്താന്തം
 • രാമായണംകഥ

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അതൊക്കെ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

530ഓളം താളുകൾ ഉള്ള വളരെ വലിയ കൈയെഴുത്തു പ്രതി ആണിത്. ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് വളരെ കൂടുതൽ ആണ്.  അതുമൂലം കൃതി ഒറ്റയടിക്ക് നേരിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമല്ല.  അതിനാൽ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നു നിർബന്ധം ഉള്ളവർക്കായി ഓരോ പേജായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.

 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

Google+ Comments

Posted in Uncategorized | Leave a comment

List of plants and trees- ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ഒരു നോട്ടു പുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കൈയെഴുത്തിലുള്ള വൃക്ഷ-സസ്യാദികളുടെ പേരുകളുടെ പട്ടികയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 153-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: List of plants and trees
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 69
 • രചയിതാവ്: ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1850നും 1900ത്തിന്നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. 
List of plants and trees- ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് - കൈയെഴുത്തുപ്രതി

List of plants and trees- ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഓരോ പേജിലും മുന്നു നാലു എൻട്രികൾ വീതം ആണ് കാണുന്നത്. ലത്തീനിലുള്ള ശാസ്ത്രനാമവും മലയാളത്തിലുള്ള പേരും കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്.

വിവരത്തിന്റെ വിന്യാസം കണ്ടിട്ട് പിന്നീട് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി എഴുതി തുടങ്ങിയതാണെന്നു തോന്നുന്നു.

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അതൊക്കെ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ജ്ഞാനപ്പാന-കൃഷ്ണസ്തുതി-തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി-മറ്റുകൃതികൾ-കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

ഗുണ്ടർട്ട് കേരളത്തിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ശേഖരിച്ച് തന്റെ നോട്ടു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു കൂട്ടം കൃതികളുടെ (പ്രധാനമായും ഹൈന്ദവദൈവങ്ങളുടെ സ്തുതിയും ആരാധനയും ഉള്ള കൃതികൾ)  കൈയെഴുത്തു പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 152-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ജ്ഞാനപ്പാനകൃഷ്ണസ്തുതി, തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി തുടങ്ങി പത്തോളം കൃതികളുടെ കൈയെഴുത്തു പ്രതി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 53
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1500നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. 1500 തൊട്ട് വിവിധ മൂലകൃതികൾ രചിച്ചതായിരിക്കാമെങ്കിലും ഇത് കൈയെഴുത്തായി ഗുണ്ടർട്ട് 1850കളിൽ കടലാസിലേക്ക് പകർത്തിയതാണ്.
ജ്ഞാനപ്പാന-കൃഷ്ണസ്തുതി-തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി-മറ്റുകൃതികൾ-കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ജ്ഞാനപ്പാന-കൃഷ്ണസ്തുതി-തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി-മറ്റുകൃതികൾ-കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പ്രധാനമായും ഹൈന്ദവദൈവങ്ങളുടെ സ്തുതിയും ആരാധനയും ഉള്ള കൃതികൾ ആണ് ഈ നോട്ടു പുസ്തകത്തിൽ ഉള്ളത്. താഴെ പറയുന്ന ഏതാണ്ട് പത്തോളം കൃതികൾ ആണ് എന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടത്:

 • കണക്കുസാരം
 • തിരുവങ്ങാട്ടഞ്ചടി
 • പൊന്മെരി അഞ്ചടി
 • നാരായണ സ്തുതി
 • കണ്ണിപ്പറമ്പഞ്ചടി
 • കുചെലന്റെ കഥ
 • കാഞ്ഞിരങ്ങാട്ടഞ്ചടി
 • സൂര്യസ്തുതി
 • കൃഷ്ണസ്തുതി
 • ഗുരുനാഥസ്തുതി
 • ജ്ഞാനപ്പാന
 • കൃഷ്ണനെപറ്റിയുള്ള മലയാള കഥ

ചില ചെറിയ കൃതികൾ ഒക്കെ പൂർണ്ണമാണെങ്കിലും ജ്ഞാനപ്പാനപോലുള്ള കൃതികൾ പൂർണ്ണമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല.

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അതൊക്കെ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

രാമചരിതം – ചീരാമകവി – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൃതിയെന്നു പറയപ്പെടുന്ന രാമചരിതത്തിനു 1850കളിൽ ഗുണ്ടർട്ട്  തയ്യാറാക്കിയ കൈയെഴുത്തു പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 151-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: രാമചരിതം കൈയെഴുത്തു പ്രതി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 191
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1150നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. 1150 മൂലകൃത രചിച്ചതെന്ന് കരുതുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. 1850കൾ ഗുണ്ടർട്ട് ഇത് കൈയെഴുത്തായി കടലാസിലേക്ക് പകർത്തിയ കാലഘട്ടവും.
രാമചരിതം - ചീരാമകവി – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

രാമചരിതം – ചീരാമകവി – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

രാമചരിതത്തിന്റെ അത്യവാശ്യം വിശദമായ വിവരണത്തിന്നു രാമചരിതം എന്ന മലയാളം വിക്കിപീഡിയ ലെഖനം കാണുക. അക്കാദമിക്ക് ആയ കൂടുതൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉള്ളൂരിന്റെയും ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ തുടങ്ങിയ പണ്ഡിതരുടെ ലേഖനങ്ങൾ കാണുക.

1150 ആണ് മൂലകൃത രചിച്ചതെന്ന് കരുതുപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം. അതിനാൽ തന്നെ തമിഴിലോ വട്ടെഴുത്തോ ആവും മൂലകൃതിയുടെ ലിപി. പിൽക്കാലത്ത് അത് മലയാളത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവാം. അതിൽ നിന്ന് നോക്കിയായിരിക്കാം ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി 1850കളിൽ ഗുണ്ടർട്ട്   തയ്യാറാക്കിയത്. .

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അതൊക്കെ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതുമൂലം നേരിട്ടുള്ള ഡൗൺലോഡ് ലഭ്യമല്ല.  അതിനാൽ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നു നിർബന്ധം ഉള്ളവർക്കായി ഓരോ പേജായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.

 • സ്കാൻ ലഭ്യമായ പ്രധാന താൾ: കണ്ണി

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

പാഠമാല – പാഠപുസ്തകം – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

ഗുണ്ടർട്ട് മദിരാശി സർക്കാറിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പാഠമാല എന്ന മലയാളപാഠപുസ്തകത്തിന്റെ രചനാ വേളയിൽ ഗുണ്ടർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ കൈയെഴുത്തു പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 150-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: പാഠമാല കൈയെഴുത്തു പ്രതി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 103
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1838നും 1860നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. 
പാഠമാല - പാഠപുസ്തകം - കൈയെഴുത്തുപ്രതി

പാഠമാല – പാഠപുസ്തകം – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മദിരാശി സർക്കാറിനു വേണ്ടി ഗുണ്ടർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ ഗദ്യപദ്യസമാഹാരമാണ് പാഠമാല. 1860ൽ ആണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് (ഇതിന്റെ സ്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല). പ്രസ്തുത പാഠപുസ്തകം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഗുണ്ടർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ് ഇത്.

ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ കാണുന്ന ചില ഗദ്യപദ്യങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവ ആണ്:

 • കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യകഥ
 • കാക്ക അരയന്നത്തെ കൊണ്ടു സർപ്പത്തെ കൊല്ലിച്ചതു
 • മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ
 • സുറിയാണികൾ പറങ്കിപാതിരികളുടെ വശത്തായ ശെഷം മത്സരിച്ചു സ്വാതന്ത്രം പ്രാപിച്ച പ്രകാരം
 • ദമയന്തി ചെദി രാജ്യത്തിൽ പോയതു
 • പഞ്ചതന്ത്രവാക്യങ്ങൾ
 • മലയാളം പഴം‌ചൊല്ലുകൾ

ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ ഈ കൈയെഴുത്തുപ്രതിയെ പറ്റിയും പാഠമാല എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയും അല്പം വിശദമായി എഴുതിയിട്ടൂണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ കാണുക

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അതൊക്കെ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1798 – മലബാർ ജില്ലയിലെ കോടതി രേഖകൾ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ മദ്രാസ് സംസ്ഥാനത്തിലെ മലബാർ ജില്ലയിലെ വിവിധ കോടതി  രേഖകളുടെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള  കോടതി രേഖകളുടെ  കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഇത് ഏകദേശം 1850കളിൽ എഴുതപ്പെട്ടതാണ്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 149-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: Regulations for the administration of Justice in the Provincial Courts of Adawlut, and in the Court of Appeals in the Province of Mallabar
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 75
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1798നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. 
1798 - മലബാർ ജില്ലയിലെ കോടതി രേഖകൾ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

1798 – മലബാർ ജില്ലയിലെ കോടതി രേഖകൾ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഇത് മലബാർ ജില്ലയിലെ കോടതി രേഖകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ്.

ഇതിലൂടെ ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കുറച്ചധികം സ്ഥലങ്ങൾ 1798 എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. അതിനാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ രേഖ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. ഉള്ളടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ അക്കാലത്തെ സാമൂഹ്യചരിത്രം പലതും വെളിവാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു.

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അതൊക്കെ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

മഹാഭാരതം ശല്യപർവ്വം സംക്ഷെപം – ഏകാദശിമഹാത്മ്യം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

മഹാഭാരതം ശല്യപർവ്വം സംക്ഷെപം, ഏകാദശിമഹാത്മ്യം, ജ്ഞാനപ്പാന, രാജസൂയം കഥ, മൂകാം‌ബി മാഹാത്മ്യം തുടങ്ങി ഒരു കൂട്ടം പൌരാണിക കൃതികളുടേയും മറ്റു ചരിത്രകൃതികളുടേയും ഏകദേശം 1850കളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കടലാസ്  കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 148-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മഹാഭാരതം ശല്യപർവ്വം സംക്ഷെപം, ഏകാദശിമഹാത്മ്യം, ജ്ഞാനപ്പാന, രാജസൂയം കഥ, മൂകാം‌ബി മാഹാത്മ്യം മറ്റു ചരിത്രകൃതികൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 141
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1103നും 1850നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. ചില മൂലകൃതികൾക്ക് 1103വരെ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടാവാമെങ്കിലും ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിലെ എഴുത്തുകൾ എല്ലാം ഏകദേശം 1850കളിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ആണെന്ന് ഇതിലെ കൈയെഴുത്തുശൈലി കാണിക്കുന്നു. 
മഹാഭാരതം ശല്യപർവ്വം സംക്ഷെപം - ഏകാദശിമഹാത്മ്യം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

മഹാഭാരതം ശല്യപർവ്വം സംക്ഷെപം – ഏകാദശിമഹാത്മ്യം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഏകാദശിമഹാത്മ്യം, മഹാഭാരതം ശല്യപർവ്വം സംക്ഷെപം, ജ്ഞാനപ്പാന കഥ, രാജസൂയം കഥ, മൂകാം‌ബി മാഹാത്മ്യം തുടങ്ങി പത്തോളം പൗരാണികകൃതികൾ ആണ് ഈ കൈയെഴുത്തു രേഖയിൽ ഉള്ളത്

ചില മൂലകൃതികൾക്ക് 1103വരെ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടാവാമെങ്കിലും ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിലെ എഴുത്തുകൾ എല്ലാം ഏകദേശം 1850കളിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ആണെന്ന് ഇതിലെ കൈയെഴുത്തുശൈലി കാണിക്കുന്നു.  അക്കാലത്തെ താളിയോല പതിപ്പുകൾ നോക്കി കടലാസിലേക്ക് പകർത്തുക ആയിരിക്കാം ഗുണ്ടർട്ട് ചെയ്തത്. അതു കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മൺമറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്ന പലകൃതികളും ഈ കൈയെഴുത്ത് പതിപ്പിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു.

എല്ലാ കൃതികളുടേയും പേർ അത് അവസാനിക്കുമ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്.

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അതൊക്കെ അറിവുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

നളചരിതം — ഉണ്ണായിവാര്യർ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

ഉണ്ണായിവാര്യർ രചിച്ച നളചരിതം എന്ന പൌരാണിക കൃതിയുടെ 1850കളിൽ എഴുതപ്പെട്ട  കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 147-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: നളചരിതം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 101
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1600നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. മൂലകൃതിക്ക് 1600വരെ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി ഏകദേശം 1850കളിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ആണെന്ന് ഇതിലെ കൈയെഴുത്തുശൈലി കാണിക്കുന്നു. 
നളചരിതം — ഉണ്ണായിവാര്യർ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

നളചരിതം ആട്ടക്കഥ — ഉണ്ണായിവാര്യർ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

നളചരിതത്തെ പറ്റി അല്പം വിവരങ്ങൾ ഈ വിക്കിപീഡിയ ലേഖനത്തിൽ കാണാം.

മൂലകൃതിക്ക് 1700വരെ പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ചരിത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി ഏകദേശം 1850കളിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് ആണെന്ന് ഇതിലെ കൈയെഴുത്തുശൈലി കാണിക്കുന്നു. അക്കാലത്തെ താളിയോല പതിപ്പുകൾ നോക്കി കടലാസിലേക്ക് പകർത്തുക ആയിരിക്കാം ഗുണ്ടർട്ട് ചെയ്തത്. അതു കൊണ്ട് നളചരിതത്തിന്റെ എറ്റവും പഴക്കമുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്തു രേഖ ഇന്നു നമുക്ക് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ഉത്തരരാമായണം – മറ്റു കൃതികൾ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

ഉത്തരരാമായണം അടക്കം ഒരു കൂട്ടം പൌരാണിക ഹൈന്ദവകൃതികളുടെ  കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 146-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഉത്തരരാമായണം, ദേവിമാഹാത്മ്യം, ചന്ദ്രസംഗമം കഥ, സീതാവൃത്തം, രാമായണം കഥ എന്നീ കൃതികളുടെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 101
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1750നും 1859നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. 
ഉത്തരരാമായണം - മറ്റു കൃതികൾ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഉത്തരരാമായണം – മറ്റു കൃതികൾ — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഉത്തരരാമായണം, ദേവിമാഹാത്മ്യം, ചന്ദ്രസംഗമം കഥ, സീതാവൃത്തം, രാമായണം കഥ എന്നീ കൃതികളുടെ പൂർണ്ണമായതോ ഭാഗികമായതോ ആയ ഉള്ളടക്കമാണ് കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ ഉള്ളത്.

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡത്തിന്റെ ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ കൈയെഴുത്തി പ്രതി കേരള വർമ്മതമ്പുരാൻ എഴുതിയതാണെന്നാണ് ഇതിന്റെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നത്

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 145-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡം
 • രചയിതാവ്: കേരള വർമ്മതമ്പുരാൻ എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 61
 • എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം:  1650നും 1700നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു. പക്ഷെ അത് അത് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. 1850കൾക്ക് ശേഷമുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്തായാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.
വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡം — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

വാൽമീകി രാമായണം-ബാലകാണ്ഡത്തിന്റെ മൊത്തം താളുകളും  അയോദ്ധ്യാകാണ്ഡത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലെ കുറച്ചു താളുകളും ആണ് കൈയെഴുത്തുപ്രതിയിൽ ഉള്ളത്.

ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിൽ എത്തിയ ഒരു കൃതി ആണെന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്.

ഈ രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment