1868 – 1887 – 1899 – 1901 – പുതിയനിയമത്തിന്റെ 4 പതിപ്പുകൾ

ആമുഖം

മലയാള പുതിയനിയമത്തിന്റെ 1868 മുതൽ 1901 വരെ ഇറങ്ങിയ നാലു പതിപ്പുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 233-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

 

1868 - 1887 - 1899 - 1901 - പുതിയനിയമത്തിന്റെ 4 പതിപ്പുകൾ

1868 – 1887 – 1899 – 1901 – പുതിയനിയമത്തിന്റെ 4 പതിപ്പുകൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

1868ലെ പതിപ്പ്

 • പേര്: നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുന്റെ പുതിയനിയമം 
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 629
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1868
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം

1887ലെ പതിപ്പ്

 • പേര്: നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയനിയമം 
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 645
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1887
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം

1899ലെ പതിപ്പ്

 • പേര്: നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയനിയമം 
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 427
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1899
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

1901ലെ പതിപ്പ്

 • പേര്: നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പുതിയനിയമം 
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 429
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1901
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

1829ൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പുതിയനിയമം നമുക്ക് ഇതിനകം കിട്ടിയതാണ്. അതിന്റെ സ്കാൻ ഇവിടെ കാണാം.

അതിനെ തുടർന്ന് ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ബാസൽ മിഷന്റെ പതിപ്പും പിൽക്കാലത്ത് വന്നു.

ഈ റിലീസിൽ 1868ലും 1887ലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ബാസൽ മിഷൻ പതിപ്പുകളും 1899ലും 1901ലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സി.എം.എസ്. പതിപ്പുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാനുകൾ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

1868ലെ പതിപ്പ്

1887ലെ പതിപ്പ്

1899ലെ പതിപ്പ്

1901ലെ പതിപ്പ്

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1933 – വി: യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ലഘുവ്യാഖ്യാനം

ആമുഖം

തദ്ദേശ ക്രൈസ്തവസാഹിത്യം എന്ന ഗണത്തിൽ പെടുത്താവുന്ന വി: യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ലഘുവ്യാഖ്യാനം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 229-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: വി: യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ലഘുവ്യാഖ്യാനം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 327
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1933
 • രചന/സമാഹരണം:  ഡബ്ല്യു. മാത്യു
 • പ്രസ്സ്:  കമലാലയ പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
1933 – വി: യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ലഘുവ്യാഖ്യാനം

1933 – വി: യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിന്റെ ലഘുവ്യാഖ്യാനം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ബൈബിളീലെ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം ആണ് ഈ പുസ്തകം. തദ്ദേശീയരായ ആളുകളാൽ രചിക്കപ്പെട്ട ബൈബിൾ വ്യാഖ്യാനം എന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന്. ഇതിന്റെ രചനയിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യം ഇത് സമാഹരിച്ച ഡബ്ല്യു. മാത്യു ആമുഖത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മലയാളക്രൈസ്തവസാഹിത്യ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആണ് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1772 – നസ്രാണികൾ ഒക്കക്കും അറിയെണ്ടുന്ന സംക്ഷെപവെദാർത്ഥം

ആമുഖം

അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മലയാള പുസ്തകമായ സംക്ഷെപവെദാർത്ഥം എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നസ്രാണികൾ ഒക്കക്കും അറിയെണ്ടുന്ന സംക്ഷെപവെദാർത്ഥം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 228-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: നസ്രാണികൾ ഒക്കക്കും അറിയെണ്ടുന്ന സംക്ഷെപവെദാർത്ഥം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 287
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1772
 • രചന: ക്ലെമെന്റ് പിയാനിയസ്
 • പ്രസ്സ്:  റോമിലെ അച്ചുകൂടത്തിൽ
1772 - നസ്രാണികൾ ഒക്കക്കും അറിയെണ്ടുന്ന സംക്ഷെപവെദാർത്ഥം

1772 – നസ്രാണികൾ ഒക്കക്കും അറിയെണ്ടുന്ന സംക്ഷെപവെദാർത്ഥം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പുസ്തമായ സംക്ഷേപവേദാർത്ഥം നമുക്ക് ഇതിനകം കിട്ടിയതാണ്. അത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ അക്കാലത്ത് ഞാനെഴുതിയ പൊസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണാം.

സംക്ഷേപവേദാർത്ഥത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടി എന്നതാണ് ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ഈ പതിപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1896 – ഗുണ്ടർട്ട് പണ്ഡിതരുടെ ജീവചരിത്രം – എൽ. ജെ. ഫ്രോണ്മെയർ

ആമുഖം

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 227-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഗുണ്ടർട്ട് പണ്ഡിതരുടെ ജീവചരിത്രം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 85
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1896
 • രചന: റവ: എൽ. ജെ. ഫ്രോണ്മെയർ
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1896 - ഗുണ്ടർട്ട് പണ്ഡിതരുടെ ജീവചരിത്രം - എൽ. ജെ. ഫ്രോണ്മെയർ

1896 – ഗുണ്ടർട്ട് പണ്ഡിതരുടെ ജീവചരിത്രം – എൽ. ജെ. ഫ്രോണ്മെയർ

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

1859ൽ കേരളം വിട്ട ഗുണ്ടർട്ട് മലയാള ഭാഷാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജർമ്മനിയിൽ ഇരുന്നും തുടർന്നു. ജർമ്മനിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വിഖ്യാതമായ ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു 1872ൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്.  വേറെ പല പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണത്തിലും അദ്ദേഹം സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്.

1893ൽ ആണ് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം 1896ൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം മലയാളത്തിൽ അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മലയാള വ്യാകരണം, പ്രകൃതിശാസ്ത്രം (1883) തുടങ്ങിയ വിഖ്യാത മലയാള ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവായ  റവ: എൽ. ജെ. ഫ്രോണ്മെയർ ആണ് ഈ ഗുണ്ടർട്ട് ജീവചിത്രത്തിന്റെ രചയിതാവ്.

മലയാളത്തിലുള്ള ജീവചരിത്രങ്ങൾ അപൂർവ്വമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് ഈ ജീവചരിത്രം അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ ഈ രചനയ്ക്ക് ആ വിധത്തിലും ഗുണ്ടർട്ടിനെ പറ്റിയുള്ള ആദ്യ മലയാള ജീവചരിത്രം എന്നതിന്റെ പേരിലും പ്രാധാന്യമൂണ്ട്.

ഗുണ്ടർട്ട്

ഗുണ്ടർട്ട്

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതിൽ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1909 – മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – പുസ്തകം 18

ആമുഖം

മലങ്കര ഇടവക പത്രിക എന്ന മാസികയുടെ 1909-ാം ആണ്ടിലെ 7 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇതോടു കൂടി മാസികയുടെ എന്റെ കൈവശം ലഭ്യമായ എല്ലാ ലക്കങ്ങളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് സ്കാൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു.

ഈ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമുള്ള പതിനെട്ടാം വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ ആണിത്.  ഇതിനു മുൻപ് ഈ ബ്ലോഗിലൂടെ താഴെ പറയുന്ന പതിനേഴ് വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന്റെ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – 1909-ാം ആണ്ടിലെ 7 ലക്കങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 24 പേജുകൾ വീതം. 
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1909
 • പ്രസ്സ്: Mar Thomas Press, Kottayam
1909 – മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – പുസ്തകം 18

1909 – മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – പുസ്തകം 18

മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ ചരിത്രം

മലങ്കര ഇടവക പത്രികയെ പറ്റിയുള്ള ചെറിയൊരു ആമുഖത്തിന്നു മലങ്കര ഇടവകപത്രികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ ആദ്യ വർഷത്തെ (1892-ാം വർഷത്തെ) സ്കാൻ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എഴുതിയ പോസ്റ്റിലെ  അല്പം ചരിത്രം എന്ന വിഭാഗം കാണുക.

സ്കാനുകളുടെ ഉള്ളടക്കം

സമയക്കുറവും, ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളിൽ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരീകേണ്ടതിനാലും ഇതിലെ ഓരോ താളിലൂടെയും കടന്നു പോവാൻ എനിക്കു പറ്റിയിട്ടില്ല.

ഓടിച്ചു പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുന്ന ചില കൗതുകകരമായ ചില കുറിപ്പുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പൊസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനു അപ്പുറമുള്ള ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. അത് ഈ രേഖയിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

എന്തായാലും ഈ മാസികയിലെ വിവിധ ലക്കങ്ങളിലെ നിരവധി ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അന്നത്തെ കേരള സുറിയാനി സഭകളുടെ ചരിത്രം രെഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഗവെഷകർക്ക് അക്ഷയഖനി ആണ്.

1909-ാം ആണ്ടിലെ 7 ലക്കങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ 5-ാം ലക്കത്തിൽ അന്നത്തെ മെത്രാപോലീത്ത മാർ ദിവന്ന്യാസ്യോസ് വലിയ മെത്രാപോലീത്തയുടെ മരണ വിവരം കാണാം.

ഇതിനപ്പുറം ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ എനിക്കു അറിവും സമയവും ഇല്ല. ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈശേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ് ആണ്. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

1892 മുതൽ 1900 വരെയുള്ള ലക്കങ്ങളിൽ നിന്നു വ്യത്യസ്തമായി 1901മുതൽ മുൻപോട്ടുള്ള ലക്കങ്ങൾ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നില്ല. ഫോട്ടോ എടുത്ത താളുകൾ ആണ് എനിക്കു ലഭിച്ചത്. അതിനാൽ തന്നെ ഫോട്ടോ എടുപ്പിനായി സമയം വിനിയോഗിക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. (വേറെയും ധാരാളം രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ക്യൂവിലാണ്). ചില്ലറ ഗുണനിലവാരപ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫോട്ടോകൾ ആണ് ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ പോസ്റ്റ് പ്രൊസസിങ് പണികൾക്ക് മാത്രമാണ് ഞാൻ സമയം വിനിയോഗിച്ചത്. (എന്നാൽ ഞാൻ നേരിട്ടു ഫോട്ടോയെടുത്ത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത 1900 വരെയുള്ള ലക്കങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും ഉപയോഗക്ഷമതയും 1901ത്തിന്നു ശെഷമുള്ള സ്കാനുകൾക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല)

ഗുണനിലവാരപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ 1900ത്തിന്നു ശേഷമുള്ള ലക്കങ്ങൾക്ക് കളർ സ്കാൻ മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.

ഉപസംഹാരം

ഇതോടു കൂടി എന്റെ കൈയ്യിൽ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായ  മലങ്കര ഇടവക പത്രിക എന്ന മാസികയുടെ എല്ലാ ലക്കങ്ങളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി ലഭ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇടയ്ക്ക് ചില ലക്കങ്ങൾ മിസ്സിങ് ആണ്. അത് കണ്ടെത്തി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവായി ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ഈ രേഖകളിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇത്തരവാദിത്വമാണ്.

മലങ്കര ഇടവക പത്രിക ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തത് എനിക്കു വളരെയധികം അനുഭവങ്ങൾ ആണ് തന്നത്. യാക്കോബായ-ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷി വഴക്കിൽ ഈ രേഖകളുടെ പ്രാധാന്യം ഞാൻ ഓരോ സ്കാൻ പുറത്തു വിടുമ്പോൾ പ്രസ്തുത കക്ഷികൾ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ പോസ്റ്റുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് രസകരമായ സംഗതി ആയിരുന്നു. എന്നാൽ രേഖകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനോ മിസ്സിങ്ങായ ലക്കങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കാനോ ഇവരാരും ഒരു തരി സഹായിക്കില്ല എന്നൊരു വസ്തുത മാത്രം നിലനിൽക്കുന്നു.

1892 തൊട്ട് 1909 വരെയുള്ള 18 വർഷങ്ങളിലെ നിരവധി ലക്കങ്ങളിലെ 3300 ഓളം താളുകൾ ആണ് എനിക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത്. വളരെ അദ്ധ്വാനം വേണ്ടി വന്ന ഡിജ്റ്റൈസേഷൻ പദ്ധതി ആയിരുന്നു ഇത്. എന്റെ കൈയ്യിൽ രേഖകൾ കിട്ടുമ്പോൾ അത് ക്രമമില്ലാതെ പല ലക്കങ്ങളും പെജുകളും ഒക്കെ ഇടകലർന്ന് ഒക്കെയാണ് ലഭിച്ചത്. അത് അടുക്കി പെറുക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ പണിയായിരുന്നു. ഡിജിറ്റൈസേഷൻ നടന്നു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിരവധി പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായി.

2017 മാർച്ച് 20നു ആണ് 1892-ാം വർഷത്തെ ആദ്യ ലക്കങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് (2018 നവംബർ 29) 1909ലെ അവസാന ലക്കങ്ങളും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒന്നര വർഷത്തിനു വർഷത്തിനു മേൽ നീണ്ടു നിന്ന ബൃഹദ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിക്ക് ആണ് തിരശ്ശീല വീഴുന്നത്. ഡിജിറ്റൈസേഷനു ആദ്യം എന്റെ മകൻ സിറിലും ഈയടുത്തായി മകൾ അന്നയും സഹായികൾ ആയിരുന്നു. 3300ഓളം താളുകൾ ആണ് ഞങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത്.

1909ാം വർഷം 7-ാം ലക്കത്തോടെ ഈ മാസികയുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു എന്നാണ് എനിക്കു തോന്നുന്നത്. ഏതാണ്ട് അതിനോട് അടുത്ത് യാക്കോബായ-ഓർത്തഡോക്സ് കക്ഷി വഴക്ക് തുടങ്ങിയത് ആവണം ഈ മാസികയുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലയ്ക്കാൻ കാരണം ആയത്.

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതികളിലും മറ്റു സമാന പദ്ധതികളിലും  ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരീകേണ്ടതിനാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ എനിക്കു പറ്റില്ല.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ 1909-ാം ആണ്ടിലെ 7 ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ രൂപം താഴെയുള്ള പട്ടികയിലെ കണ്ണികളിൽ നിന്നു ലഭിക്കും.

ഓരോ കളർ സ്കാനും ഏകദേശം 7MB മുതൽ 14MB വരെ വലിപ്പമുണ്ട്.

Google+ Comments

Posted in മലങ്കര ഇടവക പത്രിക | Leave a comment

Hermann-Gundert Portal – a treasure trove for South Indian languages

Introduction

The printed  and handwritten source materials from the collection of Hermann Gundert (and his Basel Mission colleagues) available in the Tuebingen University Library,  has been scanned, catalogued, partially transcribed  and made accessible with the support of the German Research Foundation (DFG). The digital collection can be accessed through the Hermann Gundert Portal which is available here http://gundert-portal.de. The portal is officially opened to public through a small function happened in Tuebingen University Library on 20th November 2018.

Hermann Gundert Portal

Hermann Gundert Portal

Gundert Legacy project

During 2012-2013 a request was made to Tuebingen University authorities to digitize the Malayalam documents in Gundert collection. The university took it forward and a project is planned to scan not only the Gundert collection but also his colleagues collections which are in other south Indian languages. On 2013 September 12 a function was organized in Kochi, Kerala and the Gundert Legacy project was announced.  The project was funded by German Research Foundation (The Deutsche Forschungsgemeinschaft).  One of the highlight of the project is the decision to convert the printed documents in Malayalam to Malayalam Unicode. About 24,000 pages from the collection is converted to Malayalam Unicode.

Gundert Portal

The Gundert Portal is designed to display the results of the Gundert Legacy Project. The portal is inaugurated at a small function happened in Tuebingen University Library on 20th November 2018. The portal can be accesses here: http://gundert-portal.de.

In the Gundert portal Tuebingen University has included the 19th century works in South Indian languages that are in the holdings of the University Library, even if they were not strictly speaking from the Gundert legacy. English and German material written by Gundert and his closest colleagues was also added.

A flyer created by Tuebingen University about the Gundert Portal is available here.

Languages covered

While a major portion of the collection is source materials is in Malayalam, the next major collection is about Kannada. Also there are source materials in Tamil, Telugu, Tulu, Sanskrit, English and German. The English and German materials are related to South India/Basel Mission.

Types of documents

The source materials include printed (both letter press and lithography) and handwritten (paper documents and palm leaves) documents.

Subjects covered

The subjects covered in these documents include Christian and Hindu literature,  mythological topics, dictionary, grammar, fiction, and non-fiction books.

Number of documents

As noted above, Malayalam language has a major share in this collection. The next important one is Kannada. Following are the details of the facts and figures of the documents:

 • 293 titles in Malayalam script which includes 73 paper manuscripts and 20 palm-leaf manuscripts
 • 187 titles in Kannaḍa script which includes 37 paper manuscripts and 2 palm-leaf manuscripts
 • 4 titles in Tulu language (in Kannada script)
 • 25 titles in Tamil script which includes 2 paper manuscripts
 • 4 titles in Telugu script
 • 340 titles in German or English, including 190 articles from periodicals

The number of pages in all these documents amounts to 1,37,148 pages

Accessing the portal

The portal is user friendly. But default user interface language is German. So those who are not familiar with German, need to change the language. For this, click on the text “SPRACHE” on the top right and select English from the list as shown in the below image.

 The collection is arranged based on Language, type of document, subject of the document and so on. Since browsing the collection is easy I am not not going into the details of it.

Under Home tab you can see the following pages:

These pages will provide a general overview about the management of this project.

Unicode Conversion

A decision was made by Tuebingen University at the initial phase of the project to convert printed Malayalam documents to Unicode. I got the opportunity to coordinate the Unicode conversion.  Since I have plans to document this in detail very soon  I am not going into the details of the project management of Unicode conversion.

You can view the Unicode version of Malayalam books from the portal.  For this select a Malayalam printed book from the Gundert portal. The books opens in Digital library. For example, the book  Prakrtisastram (പ്രകൃതിശാസ്ത്രം) by  L.J. Frohnmeyer. The Unicode text will appear on the Transcript tab as shown in the following image. The Unicode conversion is done by matching the source text as it is. I will write in detail about these things later.

പ്രകൃതിശാസ്ത്രം

പ്രകൃതിശാസ്ത്രം

Acknowledgements

Over the past 5 years almost 250 people across the globe participated in this project. It is nice to see the result of this international collaboration through Gundert Portal. Hope the researchers, Open Knowledge community (for example, Wikimedians), Language computing experts will make good use of this excellent collection from Tuebingen University.

My thanks to Tuebingen University officials for creating such an excellent treasure trove for South Indian languages and people.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1838 – 1871 – ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവിന്റെ കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ

ആമുഖം

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് 1872ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിഖ്യാതമായ മലയാളം -ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു വിനായി അദ്ദേഹം തയ്യാറാക്കിയ കൈയെഴുത്തു പ്രതികളുടെ 4 ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്. ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികൾ ആധാരമാക്കി ആവണം മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ ഉള്ളവർ 1872ൽ ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നു കരുതുന്നു.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള കൈയെഴുത്തു രേഖകൾ ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 226-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഇതോടു കൂടി  ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയിലെ കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൈയെഴുത്തു പ്രതികളുടെ സ്കാനുകൾ റിലീസ് ചെയ്തു തീർന്നു.

1838 - 1871 – ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവിന്റെ കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ

1838 – 1871 – ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവിന്റെ കൈയെഴുത്തു പ്രതികൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

സ്കാൻ 1:

 • പേര്: ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു കൈയെഴുത്തു പ്രതി വാല്യം 1
 • രചനാകാലഘട്ടം:  1838 – 1871 എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 779

സ്കാൻ 2:

 • പേര്: ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു കൈയെഴുത്തു പ്രതി വാല്യം 2
 • രചനാകാലഘട്ടം:  1838 – 1871 എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 673

സ്കാൻ 3:

 • പേര്: ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു കൈയെഴുത്തു പ്രതി വാല്യം 3
 • രചനാകാലഘട്ടം:  1838 – 1871 എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 797

സ്കാൻ 4:

 • പേര്: ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു നോട്ടു പുസ്തകം 
 • രചനാകാലഘട്ടം:  1838 – 1871 എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 279

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

1872ലെ ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവും 1991ൽ സ്കറിയ സ്ക്കറിയ ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം നടത്തിയതും അടക്കം ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവിന്റെ അച്ചടി പതിപ്പിന്റെ 2 സ്കാനുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകം കിട്ടിയതാണ്. അത് ഇവിടെ കാണാം.

ഇന്നലെ റിലീസ് ചെയ്തതിൽ 1991ലെ പതിപ്പിൽ ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവിനെ പറ്റി ഏതാണ്ട് 50 പേജോളം വരുന്ന ഒരു ആമുഖപഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് വായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടിവിലേക്കും കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളിലേക്കും ഉള്ള പ്രവേശനകവാടം.

ഈ റിലീസിൽ നിഘണ്ടുവിന്റെ 3 വാല്യം കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളും നിഘണ്ടു സംബന്ധമായ ഒരു നോട്ടു പുസ്തകവും ആണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

പേജുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ആയതിനാൽ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഡൗൺലോഡ് സൈസ് വളരെ കൂടുതൽ ആണ്.  അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വിവേചനബുദ്ധി ഉപയൊഗിക്കുക.

ഇതോടു കൂടി  ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയിലെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ സ്കാനുകൾ റിലീസ് ചെയ്തു തീർന്നു. ഈ ശേഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി പുറത്ത് കൊണ്ടു വരുന്നതിൽ ചെറിയൊരു റോൾ വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിൽ എനിക്കു വളരെ അഭിമാനം ഉണ്ട്.

ഈ സ്കാനുകളുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാനുകൾ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതലാണ്. രണ്ടു സ്കാനിനും വലിയ സൈസാണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

സ്കാൻ 1: ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു കൈയെഴുത്തു പ്രതി വാല്യം 1

സ്കാൻ 2: ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു കൈയെഴുത്തു പ്രതി വാല്യം 2

സ്കാൻ 3: ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു കൈയെഴുത്തു പ്രതി വാല്യം 3

സ്കാൻ 4: ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു നോട്ടു പുസ്തകം

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1872 – ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

ആമുഖം

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് രച്ചിച്ച്  1872ൽ ബാസൽ മിഷൻ  അച്ചടിച്ച്  പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിഖ്യാതമായ മലയാളം -ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിന്റെയും 1991ൽ സ്കറിയ സക്കറിയ പ്രസ്തുത നിഘണ്ടു പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെയും അടക്കം 2  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 222-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഇതോടു കൂടി  ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയിൽ യൂണിക്കോഡ് കൺവേർഷൻ കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാ അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളുടേയും സ്കാനുകൾ റിലീസ് ചെയ്തു തീർന്നു.

 

1872 - ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

1872 – ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

ഒന്നാം പതിപ്പ് : 1872

 • പേര്: A MALAYALAM AND ENGLISH DICTIONARY.
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:  1872
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 1140
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം

1991ൽ സ്കറിയ സക്കറിയ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പ്:

 • പേര്: ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ മലയാളം—ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു.
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:  1991
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 1190
 • പ്രസ്സ്: ഡി. സി. ബുക്‌സ് കോട്ടയംബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

1872ലെ ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു, 1991ലെ ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണം എന്നിങ്ങനെ 2 സ്കാനുകൾ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 1991ലെ പതിപ്പിൽ ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുവിനെ പറ്റി ഏതാണ്ട് 50 പേജോളം വരുന്ന ഒരു ആമുഖപഠനം നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് വായിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടിവിലേക്കുള്ള പ്രവേശനകവാടം.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പുസ്തകവും ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടുക്കൾ ആണ്. 1872ലെ മൂലപതിപ്പിൽ 1140ഓളം താളുകൾ ഉള്ളപ്പോൾ 1991ലെ ഗുണ്ടർട്ട് നിഘണ്ടു പതിപ്പിൽ ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ പഠനം കൂടെ ചേർന്നപ്പോൾ 1190ഓളം താളുകൾ ഉണ്ട്.

പേജുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതൽ ആയതിനാൽ ഇതിന്റെ ഡൗൺലോഡ് സൈസ് വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. രണ്ടെണ്ണത്തിന്നും 1.5 GB ക്കു അടുത്താണ് ഡൗൺലോ‌ഡ് സൈസ്. അതിനാൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വിവേചനബുദ്ധി ഉപയൊഗിക്കുക.

ഈ നിഘണ്ടുവിനെ പറ്റിയോ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ മറ്റു കൃതികളെ പറ്റിയോ ഒന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല. ഈ ശേഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി പുറത്ത് കൊണ്ടു വരുന്നതിൽ ചെറിയൊരു റോൾ വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതിന്റെ ചാരിതാർത്ഥ്യം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ.

ഇതോടു കൂടി  ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയിൽ യൂണിക്കോഡ് കൺവേർഷൻ കൂടി പൂർത്തിയാക്കിയ എല്ലാ അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളുടേയും സ്കാനുകൾ റിലീസ് ചെയ്തു തീർന്നു.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതലാണ്. രണ്ടു സ്കാനിനും വലിയ സൈസാണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

ഒന്നാം പതിപ്പ് : 1872

1991ൽ സ്കറിയ സക്കറിയ പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിപ്പ്:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1848 – പശ്ചിമൊദയം മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങൾ

ആമുഖം

മലയാളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മാസികയായ പശ്ചിമൊദയത്തിന്റെ 1848ൽ ഇറങ്ങിയ 12 ലക്കങ്ങളുടെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ  പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കല്ലച്ചടി (ലിത്തോഗ്രഫി) രേഖയാണ്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 220-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഇതോടു കൂടി ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്നുള്ള കല്ലച്ചടി പുസ്തകങ്ങളുടെ റിലീസ് അവസാനിച്ചു. 35 കല്ലച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ലഭ്യമായത്. കേരളം കടന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടത്.  ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തിരികെ തരുന്ന ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോടു നമ്മൾ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: പശ്ചിമൊദയം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8 താളുകൾ ഓരോ ലക്കത്തിനും (മൊത്തം 101 താളുകൾ)
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1848
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
1848 – പശ്ചിമൊദയം മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങൾ

1848 – പശ്ചിമൊദയം മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

സെക്കുലർ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാണ് ഫ്രെഡറിക്ക് മുള്ളറും, ഗുണ്ടർട്ടും മറ്റും ചേർന്ന് പശ്ചിമൊദയം മാസിക ആരംഭിക്കുന്നത്. ഫ്രെഡറിക്ക് മുള്ളർ ആയിരുന്നു ഈ മാസികയുടെ എഡിറ്റർ. മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സെക്കുലർ മാസിക കൂടാകുന്നു പശ്ചിമൊദയം.

1847 ഒക്ടോബറിൽ ആണ് തലശ്ശെരിയിലെ കല്ലച്ചിൽ നിന്ന് ഈ മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ആയിരുന്നു പ്രസിദ്ധീകരണം. ഒരു ലക്കത്തിന്നു 8 താളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 1847ലെയും 1849ലേയും 1850ലേയും, 1851ലേയും സ്കാൻ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. 1847ലേത് ഇവിടെ കാണാം1849ലേത് ഇവിടെ കാണാം1850ലേത് ഇവിടെ കാണാം, 1851ലേത് ഇവിടെ കാണാം.

1848- വർഷത്തെ 12 ലക്കങ്ങൾ ആണ് ഈ സ്കാനിൽ ഉള്ളത്.  പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ തുടർച്ച നഷ്ടപ്പെടുന്നതോടെ 1851 ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിന്നു ശേഷം പശ്ചിമോദയത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തിയെന്നു തോന്നുന്നു. അതിനു ശേഷമുള്ള ലക്കങ്ങൾ ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഇല്ല. കേരളപഴമ, ജ്യോതിഷവിദ്യ, ഭൂമിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ പല വിഷയങ്ങളിലും ഉള്ള തുടർ ലേഖനങ്ങൾ ഈ സ്കാനിൽ കാണാം. ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ പലതും പിൽക്കാലത്ത് പുസ്തകങ്ങളായി ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അതൊക്കെ പശ്ചിമൊദയം മാസികയിലൂടെ ആയിരുന്നു ആദ്യം ഖണ്ഡശഃ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

1847ൽ ഒക്ടോബറിൽ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി 1851 ഓഗസ്റ്റോടെ പ്രസിദ്ധീകരണം അവസാനിപ്പിച്ച വളരെ കുറഞ്ഞ പ്രസിദ്ധീകരണ കാലയളവ് മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണം ആയിരുന്നു മലയാളത്തിലെ ഈ ആദ്യത്തെ സെക്കുലർ മാസിക. കഷ്ടിച്ച് നാലു വർഷത്തെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തോടെ പശ്ചിമൊദയം മലയാള മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണ ചരിത്രത്തിൽ ഓർമ്മയായി മാറി.

ഇത് പഴയ മലയാളമെഴുത്തിന്റെ ലിത്തൊഗ്രഫി അച്ചടി ആയതിനാൽ വായിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പം ആവണമെന്നില്ല.

ഇതോടു കൂടി ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്നുള്ള കല്ലച്ചടി പുസ്തകങ്ങളുടെ റിലീസ് അവസാനിച്ചു. 35 കല്ലച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് ട്യൂബിങ്ങനിൽ നിന്നു ലഭ്യമായത്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതലാണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്).

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

ഗുണ്ടർട്ട് പോർട്ടൽ ഉൽഘാടനം – 2018 നവംബർ 20 – പത്രക്കുറിപ്പ്

ഗുണ്ടർട്ട് പോർട്ടൽ ഉൽഘാടനം – 2018 നവംബർ 20 – പത്രക്കുറിപ്പ്

ജർമ്മനിയിലെ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ഗ്രന്ഥശേഖരവും അനുബന്ധ ശേഖരങ്ങളും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതു ഉപയോഗത്തിനായി ലഭ്യമാക്കുന്ന ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി എന്ന സവിശേഷ പദ്ധതിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഗുണ്ടർട്ട് പോർട്ടൽ എന്ന പേരിൽ  റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി  2018 നവംബർ 20 ൹ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലെ റീഡിങ് റൂമിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നു.

അത് സംബന്ധിച്ച് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിന്റെ ഫോട്ടോ ഇതിനൊപ്പം കാണുക. ചിത്രത്തിനു താഴെ പത്രക്കുറിപ്പ് പിഡി എഫ് ആയി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും ഉണ്ട്.

ട്യൂബിങ്ങനിൽ എത്താൻ പറ്റുന്ന ജർമ്മനയിൽ ഉള്ള മലയാളികളും, മറ്റു അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും പ്രസ്തുതപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് മലയാളത്തെയും കേരളത്തേയും സംബന്ധിച്ച് അതീവപ്രാധാന്യമുള്ള ഈ സംരംഭത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമല്ലോ.

Gundert portal inauguration - press release

Gundert portal inauguration – press release

The press release in PDF format is available here.

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment