1921 – ഒറ്റശ്ലോകം – അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത്

ആമുഖം

ഒറ്റശ്ലോകം എന്ന അപൂർവ്വ പുസ്തകത്തിന്റെ സ്കാൻ ആണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമാക്കിയത് ശ്രീ രാഹുൽ ശർമ്മ ആകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനു ഈ പുസ്തകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുത്തച്ഛനിൽ നിന്നു ലഭിച്ചതാകുന്നു. മുത്തച്ഛന്നു വ്യാഖ്യാതാവായ അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത് തന്നെ സമ്മാനിച്ച പുസ്തകം ആണിത്. ഏതാണ്ട് അഞ്ച് തമലുറ കൈമാറി വന്ന അപൂർവ്വ ഗ്രന്ഥം ആണ് അദ്ദേഹം ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എനിക്കു കൈമാറിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്നു നന്ദി.

സ്കാൻ ചെയ്യാനും മറ്റു അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എന്റെ മകൻ സിറിലും സഹായിച്ചു.

പൊതുസഞ്ചയ നില

1921 പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകമായതിനാൽ അമേരിക്കൻ കോപ്പി റൈറ്റ് നിയമം അനുസരിച്ച് 1923നു മുൻപുള്ള പ്രസിദ്ധീകരങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്.

പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ വിവരം

 • പേര്: ഒറ്റശ്ലോകം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 238
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1921 (കൊല്ലവർഷം ൧൦൯൬ (1096)
 • പ്രസ്സ്: വാണികളേബരം അച്ചുകൂടം, തൃശൂർ
 • ക്രോഡീകരണവും വ്യാഖ്യാനവും: അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത്
1921 - ഒറ്റശ്ലോകം - അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത്

1921 – ഒറ്റശ്ലോകം – അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത്

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പ്രാചീനന്മാരും അർവാചീനന്മാരും ആയ കവികൾ വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ള ഒറ്റശ്ലോകങ്ങൾ നശിച്ചു പോകാതെ ക്രോഡീകരിച്ച് അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക ആണ് താൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പുസ്തകം ക്രൊഡീകരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച അച്ചുതത്ത് വാസുദേവൻ മൂസ്സത് അവതാരികയിൽ പറയുന്നു.

ഏതാണ്ട് 500 ഒറ്റശ്ലോകങ്ങളും അത് ഉണ്ടാക്കിട്ടുള്ള സന്ദർഭവും അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനവും ഒക്കെ ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രഥമഭാഗമാണ് ഇത്. രണ്ടാം ഭാഗം ഉടൻ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്നു ലഭ്യമാക്കണമെന്നുണ്ടെന്ന് അവതാരികയിൽ വാസുദേവൻ മൂസ്സത് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചോ എന്ന് എനിക്ക് അറിവില്ല.

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യാനും ഈ വിഷയത്തിൽ എനിക്കു ജ്ഞാനം ഇല്ലാത്തതിനാൽ മുതിരുന്നില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

 

Google+ Comments

Posted in വാണികളേബരം അച്ചുകൂടം | Leave a comment

1880 – ഇരുവത്നാലു വൃത്തവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരീയും

ആമുഖം

ഇരുവത്നാലു വൃത്തവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരീയും എന്ന പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഇതു ഒരു പാഠപുസ്തകമാണ്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: ഇരുവത്നാലു വൃത്തവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരീയും
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 52
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1880
 • പ്രസ്സ്: മിനർവ്വ പ്രസ്സ്, കോഴിക്കോട്
1880 - ഇരുവത്നാലു വൃത്തവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരീയും

1880 – ഇരുവത്നാലു വൃത്തവും വിജ്ഞാനമഞ്ജരീയും

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം രണ്ടായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദ്യത്തെ 3 താളുകൾ രാമായണം ഇരുവത്നാലു (ഇന്നത്തെ ഇരുപത്തിനാല് എന്നതിന്റെ പഴയ സ്പെല്ലിങ് ആവാം) വൃത്തമാണ്. 24 എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പൊലെ ആദ്യത്തെ 3 താളുകളിലായി 24 വൃത്തങ്ങൾ കാണാം.

അതിനെ തുടർന്ന് വൈജ്ഞാനിക വിഷയത്തിലുള്ള വിവിധ ലേഖനങ്ങൾ കാണാം. ഒന്നു ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ണിൽ പെട്ട ചില പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

 • ആവിയന്ത്രത്തെ പറ്റി
 • വീടുനിർമ്മാണത്തെ പറ്റി
 • കമ്പിത്തപാലിനെ പറ്റി
 • നാണയത്തെ പറ്റി
 • കൂലിയെ ശമ്പളത്തെ പറ്റി

ഇങ്ങനെ വിവിധ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനു പുറമേ ഒരു ചെറിയ നാടകവും കാണാം.

പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ് അടക്കം എല്ലാ പേജുകളും ലഭ്യമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ കവർ പേജ് പൂർണ്ണമായി ഇംഗ്ലീഷിൽ ലിപിമാറ്റം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ്. മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു ശീർഷകത്താൾ പുസ്തകത്തിനു അകത്തും കാണുന്നില്ല.

കവർ പേജിലെ വിവരണത്തിൽ നിന്നു ഇതു മട്രിക്കുലേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പാഠപുസ്തകമാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്.

കോഴിക്കോട് മിനർവ്വ പ്രസ്സിൽ നിന്നുള്ള പുസ്തകം ആണിത്. മിനർവ്വ പ്രസ്സ് സ്വദേശി പ്രസാധകർ ആയതിനാൽ മറ്റു സ്വദേശി പ്രസാധകരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ കണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലും കാണാം

 • അച്ചടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ചിൽ പ്രൊഫഷനൽ ടച്ച് ഇല്ലായ്മ
 • ലേ ഔട്ടിന്റെ വിന്യാസത്തിലെ പ്രൊഫഷനൽ ടച്ച് ഇല്ലായ്മ
 • അച്ചടിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറിന്റെ ഗുണനിലവാര പ്രശ്നം

അങ്ങനെ പലതും. ഒരു പക്ഷെ ജർമ്മനിയിൽ എത്തപ്പെട്ടതു കൊണ്ടു മാത്രമായിരിക്കും ഇന്ന് ഈ പുസ്തകം കാലത്തെ അതിജീവിച്ച് നമ്മുടെ കൈയ്യിൽ ഈ രൂപത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ഏഴാമത്തെ പുസ്തകമാണ്. ഇനിയും ധാരാളം (നൂറിൽ പരം) പുസ്തകങ്ങൾ/കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ/താളിയോല ശെഖരം എന്നിവ പുറത്തു വരാൻ കിടക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project, Minerva Press | Leave a comment

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി – മലയാളം യൂണിക്കോഡ് രൂപാന്തരം – അഭ്യർത്ഥന

പുതിയ വിവരം: 1 ഓഗസ്റ്റ് 2017 ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകുന്നേരം 6:00 മണി

ഇതിലേക്ക് ഇനി പുതുതായി ആരും മെയിൽ അയക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിനകം വന്ന നിരവധി മെയിലുകളിൽ നിന്ന് ഫിൽറ്ററിങ് നടത്തി 10 പേരെ എടുക്കുന്നത് തന്നെ നല്ല പണിയാണ്. ഈ പദ്ധതിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പേരെ ആവശ്യമുള്ളൂ. സഹകരിച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി.

——————————————————-

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയിൽ ഉള്ള ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ഗ്രന്ഥശേഖരം മൊത്തമായി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുസഞ്ചയത്തിലേക്ക് സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്ന വിവരം ഇതിനകം തന്നെ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ. അതിനെ പറ്റി അറിയാത്തവർ കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായി താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകളിൽ ഉള്ള ഈ വാർത്തകൾ വായിക്കുക:

വാർത്തകൾ വായിച്ചതിനു ശേഷവും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.

ഈ പദ്ധതിയിലൂടെ ഏതാണ്ട് 100 നടുത്ത് അച്ചടി പുസ്തകങ്ങളും ഏതാണ്ട് 100നടുത്ത് തന്നെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളും താളിയോലകളും ഒക്കെയാണ് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുവായി നമുക്കെല്ലാം ലഭ്യമാകാൻ പോകുന്നത്. ഈ 200 പരം ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എല്ലാം കൂടെ 50,000 ത്തിനടുത്ത് താളുകൾ ആണ് സ്കാൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നതും

ഈ ഗ്രന്ഥശെഖരത്തിലെ സ്കാനിങ് പൂർത്തിയായ 6 പുസ്തകങ്ങൾ ഇതിനകം ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിലീസ് ചെയ്യുകയും അത് ഇതിനകം തന്നെ സൗജന്യമായി നമുക്കെല്ലാം ലഭ്യമായതുമാണ്. ആ പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെയും മലയാള/കേരള പഠനത്തെ പറ്റി എത്ര പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ.

ഇനി അവിടെ നിന്നു മുൻപോട്ട് പൊകണമെങ്കിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി അധികൃതർ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ആണ് ഈ പൊസ്റ്റ്.

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ ഗ്രന്ഥശേഖരം ഡീജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ ഫണ്ടിങ് ലഭ്യമാക്കിയത് ജർമ്മൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടെഷനാണ് DFG (http://www.dfg.de/en/). ഫണ്ടിങ് ലഭ്യമാക്കിയപ്പോൾ DFG മുൻപോട്ട് വെച്ച ഒരു ഉപാധി ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്ന അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ (ലെറ്റർ പ്രസ്സും ലിത്തൊഗ്രാഫിക്കും) എല്ലാം യൂണിക്കോഡ് മലയാളത്തിലേക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തണം എന്നതാണ്. അതായത് സ്കാനിങ് മാത്രം പോരാ ഈ പേജുകളിലെ ഉള്ളടക്കം മലയാളം യൂണിക്കോഡിൽ വേണം. അത്തരം താളുകളുടെ എണ്ണം ഏതാണ്ട് 25,000ത്തിന്നു അടുത്ത് വരും.

DFG യുടെ ഈ നിബന്ധന ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി അധികൃതർക്ക് ഒരു കടമ്പയും തലവേദനയും, എന്നാൽ മലയാളി സമൂഹത്തിന്നും ഗവേഷകർക്കും അത് നടന്നു കിട്ടിയാൽ മലയാള ഭാഷാ ശാസ്ത്രം, മലയാള ഭാഷാ കപ്യൂട്ടിങ് എന്നിവയിൽ നടക്കുന്ന ഗവെഷണമടക്കമുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾക്ക് വിപ്ലവകരമായ മുന്നേറ്റം നടത്താൻ പോകുന്ന സംഗതിയുമാണ്. കാരണം ഈ പഴയ രേഖകളിലെ ഉള്ളടക്കം അത്ര വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ്. അത് യൂണിക്കോഡാക്കി കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ മലയാളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പരിപാടി ആണ്.

DFG യുടെ ഈ നിബന്ധന വന്നപ്പോൾ ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹൈക്കെ മോസറും, എലീനയും കേരളത്തിൽ വന്ന്, ചില സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് ഒരു പദ്ധതി ആയി ചെയ്യുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തു. ആദ്യമൊക്കെ അനുകൂല നിലപാട് ആയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ യൂണിക്കോഡ് കൺവേർഷൻ പരിപാടിക്ക് കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ (ഏത് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആണ് എന്നത് രഹസ്യമായിരിക്കട്ടെ) തയ്യാറായില്ല. സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ നേരിട്ട് സഹകരിക്കില്ല എന്ന് വ്യക്തമായ സ്ഥിതിക്ക് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറി അധികൃതർ മറ്റു പരിഹാരം തേടി.

അങ്ങനെ ഒരു പൈലറ്റ് എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരെ ഉപയോഗിച്ച് അവർ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയുടെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് സൈറ്റിൽ യൂണിക്കോഡ് മലയാളത്തിലാക്കി. ഇതിനകം റിലീസ് ചെയ്ത 6 പുസ്തകങ്ങളുടേയും മലയാളം യൂണീക്കോഡ് കൺവേർഷൻ ഇത്തരത്തിൽ ഇതിനകം കഴിഞ്ഞതാണ്. ഇനി കൂടുതൽ പുസ്തകങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ അതിന്റെ മലയാളം യൂണീക്കോഡ് കൺവേർഷൻ പൂർത്തിയാകണം. യൂണിക്കോഡ് കൺവേർഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സ്കാനുകൾ പബ്ലിക്കാവൂ. കാരണം ഇത് ഫണ്ടിങ് അനുവദിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള നിബന്ധന ആണ്. സ്കാനുകളും ഒപ്പം  ഈ യൂണിക്കോഡ് പതിപ്പുകൾ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ റിലീസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങും.

അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ സഹായം വേണം. ഏതാണ്ട് 25,000 പേജുകൾ മലയാളം യൂണീക്കോഡാക്കണം. 3.5 കോടി മലയാളികൾ ഉള്ളതിൽ 0.1 % ശതമാനം ആളുകൾ എങ്കിലും ഇതിനോട് സഹകരിച്ചാൽ ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഏട്ടിലെ പശു പുല്ലു തിന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന മാതിരി സിദ്ധാന്തവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. അതിനാൽ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സഹായം ആവശ്യമാണ്.

അതിനാൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയുമായി നേരിട്ട് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കുറച്ച് താളുകൾ മലയാളം യൂണിക്കോഡാക്കി മാറ്റുവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരെ സർവ്വകലാശാല അധികൃതർ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഈ അഭ്യർത്ഥന ഈ വിധത്തിൽ നടത്താൻ ഒരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ട്. ഒന്നാലൊചിച്ചാൽ ഒരു പത്ര പരസ്യം കൊടുത്താൽ ആയിരക്കണക്കിന്നു ആളുകൾ ചാടി വീഴും എന്ന് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല അധികൃതകർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് പദ്ധതിക്ക് പറ്റിയ ആളുകളെ വേർതിരിച്ച് എടുക്കുവാനുള്ള സമയമോ മറ്റോ അവർക്കില്ല. അതിനാലാണ് അവർ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരം ആരായുന്നത്.

പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനകൾ

പദ്ധതിക്ക് നിബന്ധനകൾ ഉണ്ട്.  ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ചേരുന്നവർക്ക് ചില നിബന്ധനകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്

 1. പദ്ധതിക്ക് ചേരുന്നവർ മലയാളം യൂണീക്കോഡ് ടൈപ്പിങ് അറിയുന്നവർ ആയിരിക്കണം. പഴയ രേഖകൾ ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നത് കൊണ്ട് മൊഴി/സ്വനലേഖ തുടങ്ങിയ ട്രാൻസ്‌ലിറ്ററെഷൻ സ്കീമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന്  ഇൻ‌കീ, കീമാജിക്, ഐബസ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ച് മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവർ ആയിരിക്കണം. ഇൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രം അറിയുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ ടൈപ്പിങ് ശരിയാവുമോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം ഉണ്ട്. കാരണം ചില്ലുള്ള കൂട്ടക്ഷരങ്ങൾ, ബിന്ദു രേഫം, ഔകാരത്തിന്റെ പഴയ രൂപം തുടങ്ങി ഇന്നത്ത മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പല സംഗതികളും ഈ രേഖകളിൽ ധാരാളമായി വരും. ഇതൊക്കെ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമറിയുന്നവർക്ക് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാകാനാണ് സാദ്ധ്യത. ഇതൊക്കെ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്യാൻ അറിയുമെങ്കിൽ ഇൻസ്ക്രിപ്റ്റ് രീതിയിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നവർക്കും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാം.  ബാക്കി ഉള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലാത്ത സ്കീമുകളും ടൂളുകളും (ഉദാഹരണം ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട്, ഗൂഗിൾ ഹാൻഡ് റൈറ്റിങ് തുടങ്ങിയുള്ളവയും സ്റ്റാൻഡേർഡല്ലാത്ത സ്കീമുകൾ പിൻതുടരുന്ന ടൂളുകളും) ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമറിയുന്നവർ ഇതിലേക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം അത്രയേറെ കൃത്യത ആവശ്യപ്പെടുന്ന പദ്ധതിയാണിത്.
 2. വിക്കി എഡിറ്റിങ്ങ് അറിയുന്നത് അഭികാമ്യം. പക്ഷെ ആദ്യത്തേത്ത് ശരിക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല.

സൗജ്യമായി ഇത് ചെയ്യണോ അതോ സർവ്വകലാശാല തരുന്ന ചെറിയ ഫീ ഇതിനു സ്വീകരിക്കണോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷെ ഏത് വിധത്തിൽ ചെയ്താലും ഒരു ചരിത്രപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഇത് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. സൗജന്യമായി ഇത് ചെയ്യേണം എന്ന് ട്യൂബിങ്ങൽ അധികൃതർ പറയുന്നില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക.

 

ഈ പോസ്റ്റിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ (യൂണിക്കോഡ് ടൈപ്പിങ്) ഭാഗമായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വിവിധ പുസ്തകങ്ങളിലെ ചില പേജുകൾ പങ്കു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള പേജുകൾ ആണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്ന് ഓർക്കുക. അത് വായിച്ച് മലയാളം യൂണിക്കോഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകാം.

ഇത്രയറിഞ്ഞതിനു ശേഷവും ഈ പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ. ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് shijualexonline@gmail.com എന്നതിലേക്ക് എനിക്ക് മെയിൽ അയക്കുക. അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മലയാളം ടൈപ്പിങ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക മാത്രമാണ് എന്റെ ജോലി. ആ ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പാസ്സായാൽ ബാക്കി സംഗതികൾ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റുമായി നേരിട്ടു വേണം ചെയ്യാൻ.

ഈ പൊസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഏതാണ്ട് 25,000 പേജുകൾ ആണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ഉള്ളത്. അതിനാൽ ആളുകൾ ധാരാളം വേണം.

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1851 – വജ്രസൂചി – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ആമുഖം

വജ്രസൂചീ എന്ന അതീവപ്രാധാന്യമുള്ള പൊതുസഞ്ചയ രേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: വജ്രസൂചീ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 30
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1851
 • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി
വജ്രസൂചി - 1851

വജ്രസൂചി – 1851

വജ്രസൂചീ എന്ന കൃതിയെപറ്റി

ജഗൽ ഗുരും മഞ്ജു ഘൊഷം നത്വാവാക്കായ ചെതസാ
അശ്വഘൊഷൊവജ്രാസൂചീം സൂത്രയാമി യഥാമതം (മൂല കൃതി)

ജഗല്ഗുരുവാകുന്ന മഞ്ജുഘൊഷനെ വാക്കായ ചെതസ്സുകളെ കൊണ്ടു നമസ്കരിച്ചിട്ടു അശ്വഘൊഷനായ ഞാൻ ശാസ്ത്രമതത്തെ അനുസരിച്ചു വജ്രസൂചിയെ സൂത്രിക്കുന്നെൻ (ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ പരിഭാഷ)

സംസ്കൃതഭാഷയിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധമതരചനയാണ് വജ്രസൂചീ. ബ്രാഹ്മണികഹൈന്ദവതയിലെ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ നിശിതവിമർശനമാണ് ഈ കൃതി.

ജാതിവാദത്തെ അത്, വേദങ്ങളിലും മഹാഭാരതത്തിലും മനുസ്മൃതിയിലും നിന്നുള്ള ആശയങ്ങളേയും ഉദ്ധരണികളേയും ആശ്രയിച്ചുള്ള ന്യായവാദം കൊണ്ട് തിരസ്കരിച്ച്, മനുഷ്യജാതി ഒന്നാണെന്നു ഈ രചനയിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു.

AD രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിഖ്യാതബുദ്ധചിന്തകനും സംസ്കൃതകവിയുമായ അശ്വഘോഷന്റെ പേരിലാണ് വജ്രസൂചി ഏറെയും അറിയപ്പെടുന്നതെങ്കിലും അദ്ദേഹമാണ് രചയിതാവെന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല.

വജ്രസൂചിയെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ച് വിവരങ്ങൾ മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിലെ ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണാം.

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് വജ്രസൂചി സംസ്കൃതമൂലത്തോടൊപ്പം മലയാള പരിഭാഷയും, ഒപ്പം ക്രൈസ്തവവീക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരനുബന്ധവും കൂട്ടി ചേർത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1851-ലും 1853-ലും ആയി രണ്ട് പതിപ്പുകൾ ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായാണ് ഡോ. സ്കറിയ സക്കറിയയും കെ.എം. ഗോവി ഒക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന സ്കാൻ 1851ലെ ആദ്യത്തെ പതിപ്പ് തന്നെയാണ്.

ഏതാണ്ട് 30 താളുകൾ മാത്രമുള്ള ഈ പുസ്തകം തലശ്ശേരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബാസൽ മിഷന്റെ കല്ലച്ചിൽ ആണ് അച്ചടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 20 ഓളം പേജുകളിൽ ഇടതു വശത്ത് സംസ്കൃത മൂലവും, വലതു വശത്ത് മലയാള പരിഭാഷയുമായാണ് ഉള്ളടക്കം വികസിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 3-4 താളുകളിൽ ഗുണ്ടർട്ടിന്റെ വക ക്രൈസ്തവവീക്ഷണത്തിലുള്ള മലയാളത്തിലുള്ള അനുബന്ധവും കാണാം.

നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ കൃതി പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അതിനെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെ  വിവിധ ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കുക

ലിപി തലത്തിൽ ഉള്ള പ്രത്യേക പറഞ്ഞാൽ, 1847 ൽ തന്നെ ഗുണ്ടർട്ട് സംവൃതോകാരത്തിന്നായി ചന്ദ്രക്കല ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതിനാൽ ഇതിലും ചന്ദ്രക്കല കാണുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്

ഇത് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന ആറാമത്തെ പുസ്തകമാണ്. ഇനിയും ധാരാളം (നൂറിൽ പരം) പുസ്തകങ്ങൾ/കൈയെഴുത്തുപ്രതികൾ/താളിയോല ശെഖരം പുറത്തു വരാൻ കിടക്കുന്നു. പക്ഷെ അതിനായി ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറി അധികൃതർ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറ്റി ഒരു പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടാം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ് അടക്കം എല്ലാ പേജുകളും ലഭ്യമാണ്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1893 – മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – 12 ലക്കങ്ങൾ

ആമുഖം

മലങ്കര ഇടവക പത്രിക എന്ന മാസികയുടെ 1893ാം ആണ്ടിലെ വിവിധ ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കു വെക്കുന്നത്. ഇത് പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങിയതിനു ശെഷമുള്ള രണ്ടാം വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ ആണ്. ആദ്യത്തെ വർഷത്തെ 12 ലക്കങ്ങൾ എല്ലാം കൂടി ഇതിനു മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അത് ഇവിടെ കാണാം.

എന്റെ SSD ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അടിച്ചു പോയത് ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ച പദ്ധതികളിലൊന്ന്, മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ ഡിജിറ്റൈസേഷനാണ്. ഇതിന്റെ നിരവധി വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തിരുന്നു എങ്കിലും പോസ്റ്റ് പ്രൊസസിങ് പണികൾ ബാക്കിയായായിരുന്നു. പക്ഷെ പ്രശ്നം മൂലം എല്ലാം ഇനി ഒന്നും കൂടെ ചെയ്യേണ്ട സ്ഥിതിയായി പോയി. അതിനാൽ 1893ാം ആണ്ടിലെ 12 ലക്കങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ 250ഓളം താളുൾ ഒന്നും കൂടെ സ്കാൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു.

ഈ വിധത്തിൽ ഈ മാസികയുടെ 2000ത്തിൽ പരം താളുകൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ബാക്കിയാണ്. പതുക്കെ ചെയ്യാം എന്നു മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ. നിരവധി കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പരിപാടികൾ നടക്കില്ല.

പൊതുസഞ്ചയരേഖകളുടെ വിവരം

 • പേര്: മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – 1893 ലെ 12 ലക്കങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഓരോ ലക്കത്തിനും 20 പേജുകൾ വീതം
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1893
 • പ്രസ്സ്: Mar Thomas Press, Kottayam
മലങ്കര ഇടവക പത്രിക - 1893

മലങ്കര ഇടവക പത്രിക – 1893

അല്പം ചരിത്രം

മലങ്കര ഇടവക പത്രികയെ പറ്റിയുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ആമുഖത്തിന്നു ഇതിനു മുൻപ് എഴുതിയ ഈ പോസ്റ്റിൽ ഉള്ള അല്പം ചരിത്രം എന്ന വിഭാഗം കാണുക.

സ്കാനുകളുടെ ഉള്ളടക്കം

1892 ആം വർഷത്തെ മാസികയുടെ 12 ലക്കങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം പോലെ തന്നെ ഈ മാസികയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ പല ലേഖനങ്ങളും നവീകരണക്കാരുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം ആയിരുന്ന മലങ്കര സഭാ താരകയ്ക്ക് (ഈ മാസിക ഇപ്പൊഴും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട്) ഉള്ള മറുപടി ആണെന്ന് കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലങ്കര സഭാ താരകയുടെ ആദ്യ പതിപ്പുകൾ തൊട്ടു ലഭിച്ചാലേ 125 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറം ഈ മാസിക കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പല വിഷയങ്ങളും പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാകൂ. ഈ മാസികയിലെ നിരവധി ലേഖനങ്ങളിലൂടെ അന്നത്തെ ചരിത്രം രെഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥ ഗവെഷകർക്ക് അക്ഷയഖനി ആണ്.

ഇതിനപ്പുറം ഇതിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ എനിക്കു അറിവും സമയവും ഇല്ല. ഉള്ളടക്ക വിശകലനം ഈ വിഷയങ്ങളിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

കടപ്പാട്, ഡിജിറ്റൈസേഷൻ വിശേഷങ്ങൾ

ഈ മാസികകൾ ഡിജിറ്റൈശേഷനായി ലഭ്യമായത് “മൂലയില്‍ കുര്യാക്കോസ് കോര്‍ എപ്പിസ്‌കോപ്പയുടെ“ ഗ്രന്ഥ ശേഖരത്തിൽ നിന്നാണ്. അതിനായി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ ലിജു കുര്യാക്കോസ് ആണ്. അവർക്കു രണ്ടു പേർക്കും നന്ദി.

മാസികകൾ എല്ലാം കൂടെ ബൈന്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബൈന്റ് ചെയ്തവർ അരികു കൂട്ടി മുറിച്ചതിനാൽ ചില പേജുകളിൽ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വരികളുടെ ആദ്യത്തെ അക്ഷര ഭാഗം നഷ്ടമായിട്ടൂണ്ട്. അത് ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും 99%നം ഉള്ളടക്കവും കിട്ടിയെന്നതിൽ സമാധാനിക്കാം. ബൈൻഡിങ് എന്ന ജോലി ഡിജിറ്റൈസേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് ശ്രദ്ധയൊടെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ബൈൻഡിങ് പുസ്തകത്തെ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക.

പരമാവധി ഏറ്റവും നല്ല ഗുണനിലവാരത്തിൽ ആണ് സ്കാൻ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ലക്കത്തിന്റേയും തനിമ നിലനിർത്താൻ ഓരോ ലക്കത്തിനും വ്യത്യസ്തമായി തന്നെ സ്കാനുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടൂണ്ട്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

മലങ്കര ഇടവക പത്രികയുടെ 1893ലെ 12 ലക്കങ്ങൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തതിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ.

ഓരോ ഗ്രേസ്കെയിൽ വേർഷനും ഏകദേശം 7MB മുതൽ 9MB വരെ വലിപ്പമുണ്ട്. ബാക്ക് ആന്റ് വൈറ്റ് എല്ലാം 1 MB ക്കു താഴെയാണ്. ചില പേജുകളിലെ ഉള്ളടക്കം വ്യക്തമായി കാണാൻ ഗ്രേ സ്കെയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും.

ഓരോ ലക്കത്തിന്റെ സ്കാനിന്റേയും വിവിധ രൂപങ്ങൾ താഴെ പട്ടികയിൽ.

Google+ Comments

Posted in മലങ്കര ഇടവക പത്രിക | 1 Comment

1871 – വലിയ പാഠാരംഭം

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്ത് വരുന്ന അഞ്ചാമത്തെ സ്കാൻ, വലിയ പാഠാരംഭം എന്ന പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ പതിപ്പാണ്.

പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ വിവരം

 • പേര്: വലിയ പാഠാരംഭം/Malayalam Spelling and Reading Book
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 48
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1871
 • പതിപ്പ്: പതിനൊന്നാം പതിപ്പ്
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1871 വലിയ പാഠാരംഭം

1871 വലിയ പാഠാരംഭം

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

പേരു സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതൊരു പാഠപുസ്തകമാണ്. ഇത് 1871ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പതിനൊന്നാമത്തെ പതിപ്പാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിന്നു മുൻപ് വന്ന പതിപ്പുകളിൽ തീർച്ചയായും ലിത്തോഗ്രാഫിക്ക് പതിപ്പ് ഉണ്ടാകും. കാരണം 1865 ഓട്  കൂടി ആണല്ലോ മംഗലാപുരത്ത് ലെറ്റർ പ്രസ്സ് വരുന്നത്.

ഈ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരെന്ന് പ്രത്യെകം കൊടുത്തിട്ടില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം രചയിതാക്കൾ ആവാം ഇതിന്റെ രചന. എങ്കിലും അക്കാലത്തെ സ്കൂൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റിന്റെ കരങ്ങൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്. കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മിക്ക ബാസൽ മിഷൻ പാഠപുസ്തകങ്ങളിലും  ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റിന്റെ പേരു കാണുന്നുണ്ട്.

മലയാള അക്ഷര പഠനത്തിനു ഉതകുന്നതാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.  ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ കുറേ നാളുകൾക്ക് മുൻപ് പങ്ക് വെച്ച താഴെ കാണുന്ന സംഖ്യ പിരമിഡ്

പെരുക്ക പട്ടിക

പെരുക്ക പട്ടിക

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ് അടക്കം എല്ലാ പേജുകളും ലഭ്യമാണ്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project, Tuebingen University Library archive | 1 Comment

1881 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്ത് വരുന്ന നാലാമത്തെ സ്കാൻ, ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് ഹീബ്രു/എബ്രായ ഭാഷയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടു വിവർത്തനം ചെയ്ത സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകമാണ്.

പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ വിവരം

 • പേര്: സങ്കീർത്തനങ്ങൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 200
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1881
 • പതിപ്പ്: നവീകരിച്ച രണ്ടാം പതിപ്പ്
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1881 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ - ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

1881 സങ്കീർത്തനങ്ങൾ – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ബൈബിളിലെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ പരിഭാഷ ആണ് ഈ പുസ്തകം.

ഗുണ്ടർട്ട് ആണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയത് എന്ന് കവർ പേജിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിൻവശത്തെ കവർ പേജിൽ ഗുണ്ടർട്ട് പരിഭാഷ ചെയ്ത/ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റു പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടികയും കാണാം.

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയുടെ പരിഭാഷ കൂടുതലും തെക്കൻ കേരളത്തിനു യോജിക്കുന്നതിനാലും, ബെയിലിയുടെ പരിഭാഷയിൽ ഗുണ്ടർട്ട് തൃപ്തനല്ലാത്തതിനാലും ആണ്  വടക്കൻ കേരളത്തെ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഗുണ്ടർട്ട് സ്വന്തമായി ബൈബിൾ പരിഭാഷയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത്.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ് അടക്കം എല്ലാ പേജുകളും ലഭ്യമാണ്.

മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ട്യൂബിങ്ങൻ സ്കാനുകൾ ഞാൻ സ്വന്തമായി പ്രോസസ് ചെയ്ത്  ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നേരിട്ട് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണി‌വേഴ്സിറ്റി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിലെ സ്കാനുകൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വലിപ്പം കുറച്ച ഒരു പതിപ്പും, ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതും എന്നാൽ അതിനാൽ തന്നെ സൈസ് കൂടിയതുമായ ഒരു പതിപ്പാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project, Tuebingen University Library archive | Leave a comment

1847 – വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പുറത്ത് വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ സ്കാൻ, വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ എന്ന പുസ്തകമാണ്.

പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ വിവരം

 • പേര്: വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 8
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1847 
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1847 വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ

1847 വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

ബൈബിളിലെ ഉള്ളടക്കം ചരിത്രവീക്ഷണത്തിലൂടെ കണ്ട്, ബൈബിളിൽ പറയുന്ന സംഭവങ്ങളും അത് നടന്ന വർഷവും ക്രമാനുഗതമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ.

ഈ പുസ്തകം രചിച്ച ആളുടെ മറ്റും ഇതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പുസ്തകം മിക്കവാറും പരിഭാഷ ആവാനാണ് സാദ്ധ്യത. വർഷം 1847 ആയിരുന്നതിനാൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലിയും, ജോസഫ് പീറ്റും, ഹെൻറി ബേക്കറും ഒക്കെയും കേരളത്തിൽ ഉള്ള സമയമാണ്. അതിനാൽ ഇവരിൽ ഒരാളോ അതുമെല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായോ, ആവോ പുസ്തകം രചിച്ചത്.

പുസ്തകത്തിന്റെ കവർ പേജ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഉള്ളടക്കം മൊത്തമായി ലഭ്യമാണ്.

മലയാള പൊതുസഞ്ചയ രേഖ എന്ന നിലയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത കെ.എം. ഗോവി ക്രോഡീകരിച്ച ഗ്രന്ഥസൂചിയിൽ ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകത്തെ പറ്റി സൂചന ഇല്ല എന്നതാണ്. അതിനാൽ ഗ്രന്ഥസൂചി വിപുലീകരിക്കാനുള്ള ഒരു പുസ്തകം ലഭ്യമായി.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

മറ്റു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ട്യൂബിങ്ങൻ സ്കാനുകൾ ഞാൻ സ്വന്തമായി പ്രോസസ് ചെയ്ത്  ആർക്കൈവ്.ഓർഗിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. നേരിട്ട് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണി‌വേഴ്സിറ്റി ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിലെ സ്കാനുകൾ ലഭ്യമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വലിപ്പം കുറച്ച ഒരു പതിപ്പും, ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരം ഉള്ളതും എന്നാൽ അതിനാൽ തന്നെ സൈസ് കൂടിയതുമായ ഒരു പതിപ്പാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

 

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

 

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project, Tuebingen University Library archive | Leave a comment

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതി – സ്കാനുകളുടെ റിലീസ് തുടങ്ങുന്നു

2013 സെപ്റ്റംബറിൽ ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാല ലൈബ്രറിയയിലുള്ള ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ “Gundert legacy – a digitization project of the University of Tuebingen”എന്ന പേരിൽ ഒരു പദ്ധതി തുടങ്ങുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നുവല്ലോ. ആ പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നതിന്റെ പ്രതീകമായി 1845-ൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച പഴഞ്ചൊൽ മാല, 1850-ൽ തലശ്ശേരി ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ അച്ചടിച്ച ഒരആയിരം പഴഞ്ചൊൽ എന്നിവ നമുക്ക് കൈമാറുക ഉണ്ടായി. അതിനെ പറ്റി വിശദമായ പൊസ്റ്റുകൾ അക്കാലത്ത് തന്നെ ഞാനിട്ടതാണ്. ആ പൊസ്റ്റുകളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

ഈ സ്കാനുകൾ പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പത്രവാർത്തകളും വന്നിരുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന രണ്ട് പത്രവാർത്ത ലിങ്കുകൾ താഴെ കൊടുക്കുന്നു

2013നു ശെഷം കഴിഞ്ഞ മുന്നു മൂന്നര വർഷമായി ഹൈക്കെ മോസറും ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലെ മറ്റുള്ളവരും ചെർന്ന് ജർമ്മൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടെഷനിൽ നിന്ന് ഇതിനു ആവശ്യമയ ഫണ്ടിങ് നേടിയെടുക്കുന്നതിലും, ഫണ്ടിങ് ലഭിച്ചതിന്നു ശെഷം ഈ രേഖകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റേയും മറ്റും തിരക്കിൽ ആയിരുന്നു.

ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പഴയ കവാടം

ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ലൈബ്രറിയുടെ ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന പഴയ കവാടം

ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള സ്കാനിങ് ഇപ്പൊഴും ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണി‌വെഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നൂറിൽ പരം അച്ചടിപുസ്തകങ്ങളും പിന്നെ ധാരാളം കൈയെഴുത്തു പ്രതികളും താളിയോലകളും ഒക്കെയായി ഏതാണ്ട് 40,000 ത്തോളം താളുകൾ ആണ് സ്കാൻ ചെയ്തു പൊതുസഞ്ചയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ പോകുന്നത്. (ഇത് സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ മാത്രം പുറത്തു വിടാതെ വേറെ ചില ബൃഹദ് പദ്ധതികളും കൂടി ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകശാല ലൈബ്രറി അധികൃതർ  ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനു ഈ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളുടെ സേവനം അവർ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെ പറ്റി വിശദമായ ഒരു പൊസ്റ്റ് ഞാൻ അല്പദിവസങ്ങൾക്കു ഉള്ളിൽ പങ്കു വെക്കാം)

സ്കാനിങ് പരിപാടികൾ തുടങ്ങുകയും ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലെ ചില പ്രധാന അച്ചടി പുസ്തകങ്ങൾ സ്കാനിങ്  കഴിയുകയും ചെയ്തതിനാൽ ഇപ്പോൾ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മൂന്നു പുസ്തകങ്ങൾ പുറത്ത് വിടുകയാണ്. താഴെ പറയുന്ന മുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ ആണ് തുടക്കമെന്ന രീതിയിൽ പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്

 • 1847ൽ കോട്ടയം സി.എം.എസ് പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന വെദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന സംഗതികൾ (ഇത് കെ.എം. ഗോവി സമാഹരിച്ച മലയാളഗ്രന്ഥസൂചിയിൽ ഇല്ലാത്ത പുസ്തകമാണ്). പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് കാണുക
 • 1881ൽ മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്ന സങ്കീർത്തങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം (പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് കാണുക)
 • 1871ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വലിയ പാഠാരംഭം. ഇതും മംഗലാപുരം ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വന്നതാണ്. (പുസ്തകത്തെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേക പോസ്റ്റ് കാണുക)

ഇത് ഒരു തുടക്കം മാത്രമാണ്. ഇനിയുള്ള നാളുകൾ മലയാളഭാഷ, കേരള സംബന്ധിയായ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഗവെഷണം നടത്തുന്നവർക്ക് ചാകര ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. പക്ഷെ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവെഴ്സിറ്റി മലയാളത്തിനായി ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തെ എത്ര പേർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നതാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്.

സ്കാനുകൾ എല്ലാം കൂടെ ഒറ്റയടിക്ക് പുറത്ത് വരില്ല ഞാൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേറെ ചില പദ്ധതികൾ കൂടെ ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവെഴ്സിറ്റിയുടെ അജണ്ഡയിൽ ഉണ്ട്. അതിൽ പൊതുജനപങ്കാളിത്തം വേണ്ടതുണ്ട്. അതിനെ പറ്റി വേറൊരു പോസ്റ്റ്  ഞാൻ താമസിയാതെ ഇടാം.

ഇപ്പോൾ ഈ സ്കാനുകൾ റിലീസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കേണ്ട കുറച്ചു പേരുണ്ട്. അവരുടെ പേരുകൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് ഈ കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.

 • ഹൈക്കെ മോസർ/ഓബര്‍ലിന്‍ (Heike Oberlin) ഈ പദ്ധതി ഇന്ന് അതിന്റെ ഫലം തരുന്നതിനു ഒരേ ഒരു കാരണം ഹൈക്കെ ആണ്. അവരെ പറ്റി കൂടുതൽ ഇനിയും വരുന്ന നാളുകളിൽ നമ്മൾ അറിയും.
 • ഗുണ്ടർട്ട് ലെഗസി പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൽ കൊർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എലീന (Elena Mucciarelli).
 • ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവെഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലെ ഇൻഡോളജി വിഭാഗം ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ   ഗബ്രിയേല സെല്ലർ (ഈ പദ്ധതിക്കായുള്ള ഫണ്ടിങ് നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ ഗബ്രിയേല വഹിച്ച പങ്കു വലുതായിരുന്നു)
 • ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവെഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി ഡയറക്ടറായ  Dr. Marianne Dörr

ഈ പദ്ധതിയുടെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന എല്ലാവരും വനിതകൾ ആയത് യാദൃശ്ചികം ആയിരുന്നോ!

ഇപ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സ്കാനുകളെ പറ്റിയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ പ്രത്യേക പോസ്റ്റുകൾ കാണുക.

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project, Tuebingen University Library archive | 1 Comment

1947 വിജ്ഞാനരഞ്ജനി

ആമുഖം

ബ്ലോഗ് തിരിച്ചു ലഭിച്ചതിന്നു ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ പുസ്തകം റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ വട്ടം നാട്ടിൽ പൊയപ്പോൾ ലഭിച്ച പുസ്തകങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്.

സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ള രചിച്ച ഗദ്യങ്ങളുടെ സമാഹരമായ വിജ്ഞാനരഞ്ജനി എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പങ്കു വെക്കുന്നത്.

കടപ്പാട്

ഈ പുസ്തകം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാനായി ലഭ്യമാക്കിയത്, പൊതുസഞ്ചയരേഖകൾ ഒക്കെയും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് (പ്രത്യേകിച്ച് ഗവേഷകർക്ക്) എപ്പോഴും സൗജ്യന്യമായി ലഭ്യമായിക്കിയിക്കുണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന (അജ്ഞാതയായി ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന) ഒരു ടീച്ചറാണ്. അവരോടു കടപ്പാടുണ്ട്.

പൊതുസഞ്ചയ നില

സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ള 1938 ഫെബ്രുവരി 10നു മരിച്ചു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകളൊക്കെ 1999 മുതൽ പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ ആണ്. നിലവിൽ (2017ൽ) അദ്ദേഹത്തിന്റെ 1956ന്നു മുൻപ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത പുസ്തകങ്ങൾ ഒക്കെ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത് പൊതുസഞ്ചയത്തിൽ കൊണ്ടു വരാൻ പറ്റും.

പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ വിവരം

 • പേര്: വിജ്ഞാനരഞ്ജനി
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 160
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: 1947 (കൊല്ലവർഷം 1122)
 • പ്രസ്സ്: എസ്സ്. ആർ. പ്രസ്സ്, തിരുവനന്തപുരം
1947 വിജ്ഞാനരഞ്ജനി

1947 വിജ്ഞാനരഞ്ജനി

പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, ഉള്ളടക്കം

സാഹിത്യപഞ്ചാനനൻ പി.കെ. നാരായണപിള്ള രചിച്ച പതിനഞ്ചോളം ഗദ്യങ്ങളുടെ സമാഹാരം ആണ് ഈ പുസ്തകം. വിവിധവിഷയങ്ങളിലുള്ള ഗദ്യങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം.

കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകാനും ഈ പുസ്തകം വിശകലനം ചെയ്യാനും ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം കുറയായതിനാൽ മുതിരുന്നില്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനം ഉള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ.

ഈ പുസ്തകം സമാഹരിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനും കവിയും നാടക കൃത്തുമായ ടി.എൻ. ഗോപിനാഥൻ നായർ ആണ്.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Google+ Comments

Posted in SR Press | 1 Comment