1859 – മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം അഥവാ മുദ്രാരാക്ഷസം കിളിപ്പാട്ട് എന്ന കൃതിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 210-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 157
 • കാലഘട്ടം:  1859നെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
1859 - മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം - കൈയെഴുത്തുപ്രതി

1859 – മുദ്രാരാക്ഷസം ഭാഷാഗാനം – കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

വിശാഖദത്തൻ സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു ചരിത്രനാടകമാണ് മുദ്രാരാക്ഷസം. ചന്ദ്രഗുപ്തമൗര്യന്റെ ഉയർച്ചയും മൗര്യവംശം ആദ്യമായി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വിശാലസാമ്രാജ്യം പടുത്തുയർത്തിയതിന്റെ പ്രാരംഭഘട്ടവുമാണു് ഈ നാടകത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

ഇത് മലയാളത്തിലുള്ള കൃതിയാണ്. സംസ്കൃതത്തിലുള്ള മൂലകൃതിയുടെ പരിഭാഷകൻ ആരെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ശാരികത്തരുണീ, പൈങ്കിളിപ്പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ ആദ്യവരികളിൽ തന്നെ കാണുന്നതിനാൽ ഇത് കിളിപ്പാട്ട് ശൈലിയിൽ എഴുതിയ ഭാഷാഗാനം ആണെന്ന് ഞാൻ ഊഹിക്കുന്നു.

ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി കിട്ടിയതോടെ മുദ്രാരാക്ഷസത്തിന്റെ താളിയോലപതിപ്പും അച്ചടി പതിപ്പും കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയും നമുക്ക് കിട്ടി.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Uncategorized | Leave a comment

1885 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1885ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.  ഈ പഞ്ചാംഗം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ ഉള്ള മലയാള പഞ്ചാംഗങ്ങൾ തീർന്നു.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 209-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലയാള പഞ്ചാംഗം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1885
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 89
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1885 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

1885 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പ്രധാനമായും 1885ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.  ഓരോ മാസത്തെയും പഞ്ചാഗത്തിന്റെ ഒപ്പം വിശേഷദിവസങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ ഗവേഷകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവ ആണ്.

പഞ്ചാംഗത്തിന്നു പുറമേ പുകവണ്ടി സമയക്രമ പട്ടിക, തപാൽ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ, രജിസ്റ്ററേഷൻ ചട്ടങ്ങൾ, മലബാറിലെ സർക്കരുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പട്ടിക തുടങ്ങി നിരവധി സംഗതികൾ 1885ലെ ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമാകുന്ന  പത്താമത്തെ മലയാളപഞ്ചാംഗം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് താഴെ പറയുന്ന ഒൻപതു പഞ്ചാംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു:

1885ലെ ഈ പഞ്ചാംഗം റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ ഉള്ള പഞ്ചാംഗങ്ങൾ തീർന്നു. മൊത്തം 10 പുരാതനമലയാള പഞ്ചാംഗം നമുക്ക് ഈ ശേഖരത്തിലൂടെ കിട്ടി എന്നത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1854 – ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം എന്ന കൃതിയുടെ 1854ൽ എഴുതപ്പെട്ട രണ്ടു കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 208-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

കൈയെഴുത്ത് പ്രതി – ഒന്ന്

 • പേര്: ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 15
 • കൈയെഴുത്തുപ്രതി എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1854 എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു

കൈയെഴുത്ത് പ്രതി – രണ്ട്

 • പേര്: ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 35
 • കൈയെഴുത്തുപ്രതി എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1854 എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു
1854 – ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

1854 – ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഏകാദശിമാഹാത്മ്യം എന്ന കൃതിയെ പറ്റിയുള്ള വൈജ്ഞാനിക വിവരങ്ങൾ ഒന്നും വിക്കിപീഡിയയിലോ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലോ കണ്ടില്ല. ആരെങ്കിലും അതിനെ പറ്റി ഒരു ചെറു ലെഖനം മലയാളം വിക്കിപീഡിയയിൽ എങ്കിലും എഴുതും എന്ന് കരുതുന്നു.

ഒന്നാമത്തെ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ 15 താളും രണ്ടാമത്തേതിൽ 35 താളും ആണുള്ളത്. കൈയെഴുത്ത് ശൈലി എഴുതിയ കാലഘട്ടമായ 1854ലേതിനോട് ഏകദേശം ഒക്കുന്നു.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

കൈയെഴുത്ത് പ്രതി – ഒന്ന്

കൈയെഴുത്ത് പ്രതി – രണ്ട്

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1875 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1875ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 206-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലയാള പഞ്ചാംഗം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1875
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 89
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1875 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

1875 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പ്രധാനമായും 1875ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം.  ഓരോ മാസത്തെയും പഞ്ചാഗത്തിന്റെ ഒപ്പം വിശേഷദിവസങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ ഗവേഷകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവ ആണ്.

പഞ്ചാംഗത്തിന്നു പുറമേ പുകവണ്ടി സമയക്രമ പട്ടിക, തപാൽ സംബന്ധിയായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം. കീർത്തനങ്ങളും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വേറെ ലേഖനങ്ങളും 1875ലെ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമാകുന്ന  ഒൻപതാമത്തെ മലയാളപഞ്ചാംഗം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് താഴെ പറയുന്ന ഏട്ടു പഞ്ചാംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു:

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

മലയാള വ്യാകരണ നോട്ടുപുസ്തകം — ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ആമുഖം

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള പ്രധാന പുസ്തകങ്ങളാണ് ഗുണ്ടർട്ട് വ്യാകരണത്തിന്റെ വിവിധ പതിപ്പുകൾ. അതിൽ അച്ചടി പതിപ്പുകൾ ഒക്കെയും നമുക്കു ഇതിനകം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. മലയാള വ്യാകരണത്തെ പറ്റിയുള്ള കുറിപ്പുകൾ ഗുണ്ടർട്ട് ഒരു നോട്ടു പുസ്തകത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടതിന്റെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 205-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: Notes for a Malayāḷam grammar
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: 41
 • കാലഘട്ടം:  1842നും 1851നും ഇടയ്ക്കെന്ന് ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഈ രേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു.
മലയാള വ്യാകരണ നോട്ടുപുസ്തകം — ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

മലയാള വ്യാകരണ നോട്ടുപുസ്തകം — ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട് — കൈയെഴുത്തുപ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഗുണ്ടർട്ട് വ്യാകരണത്തിന്റെ വിവിധ പ്രതികൾ നമുക്ക് ഇതിനകം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു. താഴെ പറയുന്നവ ആണത്:

 • 1839 – മലയാളവ്യാകരണത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള കൈയെഴുത്തു പ്രതി. ഇവിടെ കാണാം.
 • 1851 – മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം – ഒന്നാം പതിപ്പ് – ഇവിടെ കാണാം.
 • 1868 – മലയാളഭാഷാവ്യാകരണം – രണ്ടാം പതിപ്പ് – ഇവിടെ കാണാം.
 • 1867, 1870 –  ലിസ്റ്റൻ ഗാർത്ത്‌വെയിറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാള വ്യാകരണ ചോദ്യോത്തരം – ഇവിടെ കാണാം.

ഈ പൊസ്റ്റിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന വ്യാകരണകുറിപ്പുകൾ 1851ലെ മലയാളഭാഷാവ്യാകണത്തിനായി ഗുണ്ടർട്ട് തയ്യാറാക്കിയ നോട്ടുകൾ ആണെന്ന് കരുതുന്നു.  ഇത്തരം നോട്ടു പുസ്തകങ്ങൾ ജനുവിനായ ഗവേഷകർക്ക് അമൂല്യനിധിയാണ്.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1849-1876 — സുവിശേഷസംഗ്രഹം

ആമുഖം

ഗുണ്ടർട്ടും മറ്റു ബാസൽ മിഷൻ മിഷനറിമാരും കൂടെ ചേർന്നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ച  സുവിശേഷസംഗ്രഹം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കല്ലച്ചടി പുസ്തകവും ഒരു  ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകം ഈ റിലീസിൽ അടങ്ങുന്നു.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 204-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

ഒന്നാം പതിപ്പ് – ലിത്തോഗ്രഫി അച്ചടി

 • പേര്: സുവിശെഷസംഗ്രഹം – മത്തായി മാൎക്ക ലൂക്കാ യൊഹനാൻ എന്നവരുടെ സുവിശെഷങ്ങളെയും യൊസെഫ മുതലായ ചരിത്രക്കാരുടെ ചില വിശെഷങ്ങളെയും
  ചെൎത്തുണ്ടാക്കിയ യെശുമശീഹയുടെ കഥാസംക്ഷെപം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1849
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 295
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, തലശ്ശേരി (കല്ലച്ചുകൂടം)

രണ്ടാം പതിപ്പ് – ലെറ്റർപ്രസ്സ് അച്ചടി

 • പേര്: സുവിശേഷസംഗ്രഹം എന്ന യേശുമശീഹയുടെ കഥാസംക്ഷേപം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1876
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 369
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1849-1876 — സുവിശേഷസംഗ്രഹം

1849-1876 — സുവിശേഷസംഗ്രഹം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ബൈബിളിലെ സുവിശേഷപുസ്തകങ്ങളായ മത്തായി, മർക്കോസ്, ലൂക്കോസ്, യോഹന്നാൻ എന്നിവയിലെ സംഭവങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഉണ്ടാക്കിയ താരതമ്യ പഠന പുസ്തകമാണ് ഇത്. ഇത്തരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ പുസ്തകവും ഇതു തന്നെ ആവണം.

1849ലെ ലിത്തോഗ്രഫി പുസ്തകത്തിൽ മലയാളം ഉള്ളടക്കം മാത്രം ഉള്ളപ്പോൾ 1876ലെ ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പതിപ്പിൽ മലയാളത്തിനൊപ്പം തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വിശദീകരണങ്ങളും കാണാം.

ദൈവശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഇത് പാഠപുസ്തകം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം. ഉള്ളടക്കബാഹുല്യം കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളും  വളരെ വലുതാണ്. 1876ലെ രണ്ടാം പതിപ്പ് ആദ്യത്തേതിന്റെ ഇരട്ടിയോളം വരുന്നുണ്ട്.

ഈ രണ്ട് പതിപ്പുകളേയും താരതമ്യം ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും വിശദപഠനം നടത്തേണ്ടതാണ്. രണ്ട് പതിപ്പിനും തമ്മിൽ ലിപി തലത്തിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം പഠിക്കുന്നത് തന്നെ കുറഞ്ഞ കാലംകൊണ്ട് മലയാളലിപിക്ക് സംഭവിച്ച പരിണാമം മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും. പുസ്തകത്തിന്റെ പേരു തന്നെ സുവിശെഷസംഗ്രഹം എന്നതിൽ നിന്ന്  സുവിശേഷസംഗ്രഹം ആയി മാറി.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ/കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. 2 പതിപ്പിനും സൈസ് കൂടുതൽ ആണ് അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

ഒന്നാം പതിപ്പ് – തലശ്ശേരിയിലെ അച്ചടി

രണ്ടാം പതിപ്പ് – മംഗലാപുരത്തെ അച്ചടി

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1874 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 1874ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 202-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മലയാള പഞ്ചാംഗം
 • പ്രസാധകർ: ബാസൽ മിഷൻ
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1874
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 85
 • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1874 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

1874 – മലയാള പഞ്ചാംഗം

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

പ്രധാനമായും 1874ലെ മലയാള പഞ്ചാംഗം ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. മലയാള അക്കങ്ങളുടെ (കാൽ, അര, മുക്കാൽ ചിഹ്നങ്ങൾ അടക്കം) സമൃദ്ധമായ ഉപയോഗം ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.  ഓരോ മാസത്തെയും പഞ്ചാഗത്തിന്റെ ഒപ്പം വിശേഷദിവസങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടൂണ്ട്. അതിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചില സംഗതികൾ ഗവേഷകർക്ക് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നവ ആണ്. കീർത്തനങ്ങളും വിവിധ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വേറെ ലേഖനങ്ങളും 1874ലെ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.

പഞ്ചാംഗത്തിന്നു പുറമേ പുകവണ്ടി സമയക്രമ പട്ടിക ഈ പഞ്ചാംഗത്തിൽ കാണാം.

ഇതിനു തൊട്ടു മുൻപ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1872ലെ പഞ്ചാംഗമാണ്. ഇത് 1874ലേതും. അതിനാൽ 1873ലെ പഞ്ചാംഗം ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഇല്ല.

ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിൽ നിന്നു ലഭ്യമാകുന്ന  എട്ടാമത്തെ മലയാളപഞ്ചാംഗം ആണിത്. ഇതിനു മുൻപ് താഴെ പറയുന്ന ഏഴു പഞ്ചാംഗങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു:

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ/കളർ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1846 – മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി

ആമുഖം

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി രചിച്ച അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു ആയ  A DICTIONARY OF HIGH AND COLLOQUIAL MALAYALIM AND ENGLISH എന്ന മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിന്റെ  ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 201-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: A DICTIONARY OF HIGH AND COLLOQUIAL MALAYALIM AND ENGLISH
 • രചന: റവ: ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി
 • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:  1846
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 875
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1846 - മലയാളം - ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു - ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി

1846 – മലയാളം – ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടു – ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളം-ഇംഗ്ലീഷ് നിഘണ്ടുവിനെ പറ്റി ആവശ്യത്തിനു ഡോക്കുമെന്റേഷൻ ലഭ്യമാണ്. എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ട ഒരെണ്ണം ഡോ: ബാബു ചെറിയാൻ രചിച്ച “ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി” എന്ന പുസ്തകമാണ്. ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരത്തിനും അതും മറ്റു പുസ്തകങ്ങളും റെഫർ ചെയ്യുമല്ലോ.

പുസ്ത്കത്തിന്നു 870ഓളം താളുകൾ ഉണ്ട്. അതിനാൽ സൈസ് വളരെ കൂടുതൽ ആണ്. ഏതാണ്ട് 1.2 GB ക്ക് അടുത്ത് വലിപ്പമുണ്ട്. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. 875 പേജുകൾ ഉള്ള ഇതിന്റെ സൈസ് 1.2 GB ക്ക് മേൽ വരും. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1860 – മൃഗചരിതം – റവ. ജെ.ജി. ബ്യൂട്ട്‌ലർ

ആമുഖം

ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശേഖരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന പുസ്തകവും മലയാള അച്ചടി ചരിത്രത്തിൽ സവിശേഷ പ്രാധാന്യവുമുള്ള ഒരു സി.എം.എസ് പ്രസ്സ് അച്ചടി പുസ്തകമായ മൃഗചരിതം എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള അച്ചടി പുസ്തകം ആണിത്.  ട്യൂബിങ്ങൻ ലൈബ്രറിയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 200-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഡിജിറ്റൽ സ്കാനുകളുടെ എണ്ണം 200 എന്ന കടമ്പ കടന്നിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ നട്ടെല്ലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അദ്ധ്യാപകരായ ഹൈക്കെ ഒബർലിൻ (മൊസർ), ഗബ്രിയേല സെല്ലർ എന്നിവരോട് ഈ പദ്ധതിയുടെ പങ്കാളി ആവാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന അനുഭവം വെച്ച് എന്റെ കടപ്പാട് രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. അവരുടെ വമ്പിച്ച പിന്തുണ ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഈ സ്കാനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിമായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം കേരളപഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഗവേഷകർ എങ്കിലും അവരോട് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: മൃഗചരിതം – ആയത മൃഗ പക്ഷി മീന പുഴുക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള വൎണ്ണനം തന്നെ.
 • പതിപ്പ്: ഒന്നാം പതിപ്പ്
 • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം: ഒന്നാം പതിപ്പിനു 1858 മുതൽ 1860 വരെ പരന്നു കിടക്കുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണ ചരിത്രം
 • താളുകളുടെ എണ്ണം:  ഏകദേശം 167
 • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1860 – മൃഗചരിതം – റവ. ജെ.ജി. ബ്യൂട്ട്‌ലർ

1860 – മൃഗചരിതം – റവ. ജെ.ജി. ബ്യൂട്ട്‌ലർ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, മീനുകൾ, പുഴുക്കൾ എന്നിവയെ പറ്റിയുള്ള വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം താഴെ പറയുന്ന 6 പർവ്വങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

 • മുലകുടിപ്പിക്കുന്ന ജന്തുക്കൾ
 • പക്ഷികൾ
 • ഇഴജന്തുക്കൾ
 • മത്സ്യങ്ങൾ
 • രക്തമില്ലാത്ത ജന്തുക്കൾ
 • ഇറുക്കുന്ന പുഴുക്കൾ

ഈ പുസ്തകത്തിനായി ഗ്രന്ഥകാരനായ റവ. ജെ.ജി. ബ്യൂട്ട്‌ലർ ധാരാളം മൃഗങ്ങളുടെ ഗ്രാമ്യപദങ്ങളും മറ്റുള്ള നാടൻ പദങ്ങളും കണ്ടെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഗുണ്ടർട്ട് തന്റെ നിഘണ്ടുവിൽ മൃഗചരിതം എന്ന പുസ്തകത്തെ ധാരാളം ക്വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം.

ഗ്രന്ഥകാരനായ റവ. ജെ.ജി. ബ്യൂട്ട്‌ലർ തൃശൂരിനടുത്തുള്ള കുന്നംകുളംകേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു സി.എം.എസ്. മിഷനറി ആയിരുന്നു. ജനനം 1824-ൽ ജർമനിയിലെ wurtemburghൽ. ചർച്ച്മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ലണ്ടനിലെ ഐലിങ്ടണിലെ കോളേജിൽ പഠിച്ചു. 1850-ൽ കോട്ടയത്തെത്തി. മലയാളഭാഷ വശമാക്കിയതിനുശേഷം കുന്നംകുളംകേന്ദ്രമാക്കി സി.എം.എസിന്റെ മിഷൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. കുന്നംകുളത്തെ ആദ്യത്തെ ആംഗ്ലിക്കൻപള്ളിയുടെ നിർമാണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ആയിരുന്നു. മലയാളംബൈബിൾ പരിഭാഷാകമ്മറ്റിയിൽ അംഗമായിരുന്നു. പല ക്രൈസ്തവമതപ്രചാരണ/മതബോധന പുസ്തകങ്ങളും സെക്കുലർവിദ്യാഭ്യാസ പുസ്തകങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1862-ൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി. 1877ൽ അവിടെവെച്ചുതന്നെ അന്തരിച്ചു.

പുസ്തകത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തരഗതി എന്ന പേരിൽ മൃഗജാതികളുടെ വലിയ ഒരു പട്ടിക കാണാം. അതിൽ മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലീഷിലും പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് ഇത്തരത്തിൽ മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പട്ടിക ആവണം.

ബ്യൂട്ട്ലറുടെ സവിശേഷ ഉള്ളടക്കത്തിനു ഒപ്പം തന്നെ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്ത്കത്തിലെ ലിത്തോഗ്രഫി ചിത്രങ്ങൾ. മൃഗചരിതത്തിലെ ലിത്തോഗ്രഫി ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രത്യ്രേകത അത് ലിത്തോഗ്രഫി ചിത്രങ്ങൾ ആണ് എന്നത് മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല, ഇത് കളർ ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് ചിത്രങ്ങൾ കൂടെയാണ്. അതായാത് മലയാളം അച്ചടിയിൽ കളർ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ പുസ്തകമാണ് മൃഗചരിതം. ഇതിനു മുൻപ് റിലീസ് ചെയ്ത വിദ്യാമൂലങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകത്തിലും വിശേഷ ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നാം കണ്ടു. ഈ വിശെഷപ്പെട്ട ലിത്തോഗ്രഫിക്ക് ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് വേറൊരു ലേഖനത്തിൽ പരാമർശിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനാൽ ഈ പൊസ്റ്റിന്റെ വിഷയം നീട്ടുന്നില്ല. തൽക്കാലം മൃഗചരിതത്തിലെ ഒരു കളർ ചിത്രം മാത്രം പൊസ്റ്റിൽ ചേർക്കുന്നു.

1860 – മൃഗചരിതം – കളർച്ചിത്രം

1860 – മൃഗചരിതം – കളർച്ചിത്രം

ഈ കൃതിയെ പറ്റിയുള്ള കുറച്ചു വിവരങ്ങൾ ഡോ: ബാബു ചെറിയാൻ, ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയ എന്നിവരുടെ വിവിധ ലേഖനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ലിത്തോഗ്രഫി ചിത്രങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ ചരിത്രവും അനുബന്ധമായ മറ്റു സുപ്രധാന വിവരങ്ങളും സിബുവും, സുനിലും, ഷിജുവും ചേർന്ന് എഴുതിയ മറ്റൊരു ലേഖനത്തിൽ വിശദമാക്കാം. ആ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലിങ്ക് ഇവിടെ ഇടാം. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്.  175 MB ഉള്ളതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണെങ്കിലും ഈ പുസ്തകം എല്ലാവരും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. അത്ര വിശെഷപ്പെട്ട പുസ്തകം ആണിത്.  ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment

1851 – അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ആമുഖം

തുഞ്ചത്ത് രാമാനുജൻ എഴുത്തച്ഛൻ രചിച്ച അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ടിന്റെ 1850കളിൽ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കുവെക്കുന്നത്.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു കൈയെഴുത്ത് രേഖയാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 199-ാമത്തെ  പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

 • പേര്: അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട്
 • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 296
 • കൈയെഴുത്തുപ്രതി എഴുതപ്പെട്ട കാലഘട്ടം: 1851 എന്നു ട്യൂബിങ്ങനിലെ മെറ്റാഡാറ്റയിൽ കാണുന്നു
1851 – അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

1851 – അദ്ധ്യാത്മരാമായണം കിളിപ്പാട്ട് – കൈയെഴുത്ത് പ്രതി

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ പറ്റിയുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഡോ: സ്കറിയ സക്കറിയയുടെയും ശിഷ്യന്മാരുടേയും വിവിധ കൃതികൾ കാണുക.

ബാലകാണ്ഡം തൊട്ട് യുദ്ധകാണ്ഡം വരെയുള്ള എല്ലാ കാണ്ഡങ്ങളും ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഗുണ്ടർട്ടും സഹായികളും ചേർന്ന് താളിയോലകളിൽ നിന്നും മറ്റു കൈയെഴുത്ത് പ്രതികളിൽ നിന്നും എടുത്തു എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാവാം ഈ കൈയെഴുത്ത് പ്രതി.

ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയെ  വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. ഈ കൈയെഴുത്ത് രേഖയുടെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. ഏതാണ്ട് 450 MB ക്ക് അടുത്ത് വലിപ്പം ഉണ്ട്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്)

Google+ Comments

Posted in Gundert Legacy Project | Leave a comment