മലയാള പൊതുസഞ്ചയ കൃതികളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് – കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി

വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിന്റെ വിവിധ വശങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പർ സുനിലുമായി ചേർന്ന് എഴുതിയത് ഇവിടെ കാണാം. http://shijualex.in/malayalam_public_domain_documents_digitization/

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in പൊതുസഞ്ചയ പുസ്തകങ്ങൾ and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply