1942 ഡിസംബർ – ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 ലക്കം 12

ആമുഖം

ബാലമിത്രം എന്ന ബാലകീയ മാസികയുടെ പഴയ കുറച്ചധികം ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാൻ നമ്മൾ ഇതിനകം കണ്ടിരുന്നല്ലോ. ഇനിയും കൂടുതൽ പതിപ്പുകൾ ഡിജിറ്റൈസേഷനായി ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു. ഡിജിറ്റൈസേഷനായി എല്ലാ വിധ സഹായവും നൽകുന്ന ബൈജു രാമകൃഷ്ണനു പ്രത്യേക നന്ദി.

പുസ്തകത്തിന്റെ വിവരം

  • പേര്: ബാലമിത്രം
  • പതിപ്പ്: പുസ്തകം ൧൮ (18), ലക്കം ൧൨ (12) (1942 നവംബർ, ഡിസംബർ ലക്കം)
  • വർഷം: 1942
  • താളുകൾ: 36
  • പ്രസ്സ്: സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്, കോട്ടയം
1942  ഡിസംബർ - ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 ലക്കം 12

1942 ഡിസംബർ – ബാലമിത്രം മാസിക – പുസ്തകം 18 ലക്കം 12

ഉള്ളടക്കം

മറ്റു ലക്കങ്ങളിലെ പോലെ തന്നെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ ഉള്ള ചെറു ലേഖനങ്ങൾ കാണുന്നു. മറ്റു ലക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇത് കുറച്ചധികം രേഖാചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നു എന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിശകലനത്തിനും ഉപയോഗത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ്

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in ബാലമിത്രം, സി.എം.എസ്. പ്രസ്സ്. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *