1882 – കേരളോപകാരി മാസികയുടെ രണ്ടു ലക്കങ്ങൾ

ആമുഖം

ബാസൽ മിഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളത്തിലെ ആദ്യകാല മാസികകളീൽ ഒന്നായ കേരളോപകാരി എന്ന മാസികയുടെ 1882-ാം ആണ്ടിലെ രണ്ടു ലക്കങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഈ പോസ്റ്റിലൂടെ പുറത്ത് വിടുന്നത്. 1882ലെ ലഭ്യമായ ലക്കങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഉള്ള കേരളോപകാരിയുടെ എല്ലാം ലക്കങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു.

ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു അച്ചടി പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന 187-ാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖ ആണിത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കേരളോപകാരി മാസിക. 1882-ാം ആണ്ടിലെ ജനുവരി, ഏപ്രിൽ ലക്കങ്ങൾ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഓരോ ലക്കവും 16 പേജുകൾ വീതം
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1882
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം
1882 – കേരളോപകാരി മാസികയുടെ രണ്ടു ലക്കങ്ങൾ

1882 – കേരളോപകാരി മാസികയുടെ രണ്ടു ലക്കങ്ങൾ

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനിനെ പറ്റി

ബാസൽ മിഷൻ 1874ൽ ആരംഭിച്ച മാസികയാണ് കേരളോപകാരി. ഏതാണ്ട് 1880 കളുടെ പകുതിയോടെ  ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം നിലച്ചു. ക്രിസ്തീയ സാഹിത്യം ചെറുതായി ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനമായും പൊതു ലേഖനങ്ങൾ, പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ, നീതികഥകൾ, പാശ്ചാത്യസാഹിത്യം, ലോകവാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കേരളോപകാരിയുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അക്കാലത്തെ കേരളത്തിലെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ മാസികയിലെ ചില ലേഖനങ്ങൾ എങ്കിലും സഹായിക്കും.

ഇതിനു മുൻപ് 1877ലെയും 1879ലെയും എല്ലാ ലക്കങ്ങളുടെയും 1880ലെ ഒരു ലക്കത്തിന്റെയും 1881ലെ അഞ്ചു ൽക്കത്തിന്റെയും സ്കാനും നമുക്ക്  ലഭിച്ചതാണ്. 1877-ാം വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ ഇവിടെയും1879ാം വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ ഇവിടെയും , 1880-ാം വർഷത്തെ ലക്കം ഇവിടെയും 1881-ാം വർഷത്തെ ലക്കങ്ങൾ ഇവിടെയും കാണാവുന്നതാണ്.

1882-ാം ആണ്ടിലെ ജനുവരി, ഏപ്രിൽ ലക്കങ്ങൾ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഉള്ളത്. 1882-ാം ആണ്ടിലെ രണ്ടു ലക്കങ്ങളിൽ കണ്ട ചില ലെഖനങ്ങൾ.

  • കർത്ഥഹ നഗരസംഹാരം
  • ചിലന്തിയെ പറ്റിയുള്ള ലേഖനം

തുടങ്ങിയ ചില വിഷയങ്ങളിലുള്ള ലെഖനങ്ങൾ 1882ലെ നമുക്കു ലഭ്യമായ രണ്ടു ലക്കങ്ങളിൽ കാണുന്നു.

1882ലെ ലഭ്യമായ ലക്കങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതോടെ ട്യൂബിങ്ങനിൽ ഉള്ള കേരളോപകാരിയുടെ എല്ലാം ലക്കങ്ങളും നമുക്ക് ലഭ്യമായി കഴിഞ്ഞു.

ഈ കൃതിയുടെ ഉള്ളടക്കം വിലയിരുത്താൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ജ്ഞാനമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകയും ഉള്ളടക്കവും ഒക്കെ കൂടുതൽ വിശകലനം ചെയ്യുവാനായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഉയർന്ന റെസലൂഷനിലുള്ള ഗ്രേ സ്കെയിൽ സ്കാൻ മാത്രമാണ് ട്യൂബിങ്ങൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി  ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആണ്. അതിനാൽ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ മാത്രം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഓൺലൈൻ റീഡിങ് സൗകര്യം ഉപയോഗിക്കുക. (മൊബൈലിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ഫയൽ സൈസ് കൂടുതൽ ആയതിനാൽ മൊബൈലിലെ ഡൗ‌ൺലോഡിങിനു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാൻ സാദ്ധ്യതയുണ്ട്).

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply