1868 – കേരളപഴമ – ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്

ആമുഖം

ഹെർമ്മൻ ഗുണ്ടർട്ട്, കേരളചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് രചിച്ച കേരളപഴമ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സ്കാനാണ് ഇന്നു പുറത്ത് വിടുന്നത്. ഇത് ട്യൂബിങ്ങൻ സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിലുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ്. ട്യൂബിങ്ങനിലെ ഗുണ്ടർട്ട് ശെഖരത്തിൽ നിന്നു നമുക്കു ലഭിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പൊതുസഞ്ചയ രേഖയാണ് ഇത്.

ഈ പൊതുസഞ്ചയരേഖയുടെ മെറ്റാഡാറ്റ

  • പേര്: കേരളപഴമ
  • താളുകളുടെ എണ്ണം: ഏകദേശം 205
  • പ്രസിദ്ധീകരണ വർഷം:1868
  • പ്രസ്സ്: ബാസൽ മിഷൻ പ്രസ്സ്, മംഗലാപുരം.
1868 കേരളപഴമ

1868 കേരളപഴമ

കേരളപഴമ എന്ന കൃതിയെപറ്റി

പോർട്ടുഗീസുകാർ കേരളത്തിൽ വന്ന 1498 മുതൽ 1631 വരെയുള്ള കേരളചരിത്രം ആണ് പുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യവിഷയം. പോർട്ടുഗീസുകാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെ കേരളചരിത്രം ആണ് ഇതിൽ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

മലയാള സാഹിത്യവും ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പി.ജെ. തോമസ് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റി ചെറുതായി ഉപന്യസിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ ഡൊ. സ്കറിയ സക്കറിയ, പശ്ചിമോദയം എന്ന മാസികയിൽ പല ലക്കങ്ങളായിട്ടാണ് കേരളപഴമ ആദ്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നു പറയുന്നുണ്ട്. (1847 മുതൽ 1851 വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിലാണ് പശ്ചിമോദയം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്). അതിനു ശെഷം 1868ൽ എല്ലാം കൂടി ക്രോഡീകരിച്ച് പുസ്തകമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം.

ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആളല്ല. അത് ഈ പുസ്തകത്തിലെ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ചെയ്യുമല്ലോ. ചരിത്രവിഷയമായതിനാൽ പലർക്കും താല്പര്യമുണ്ടാകും എന്നു കരുതുന്നു.

കൂടുതൽ വിശകലനത്തിന്നും പഠനത്തിനുമായി സ്കാൻ പങ്കു വെക്കുന്നു.

ഡൗൺലോഡ് വിവരങ്ങൾ

ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ:

Comments

comments

Google+ Comments

This entry was posted in Gundert Legacy Project. Bookmark the permalink.

Leave a Reply